Vychází od roku 1946 . Issued from 1946 . Erscheint seit 1946
PCELAU 65 (2) 37 - 72 (2010)
OBSAH . CONTENTS . INHALTVERZEICHNIS

 
Foto na obálce/cover photo: Silvia Lešikarová
Toto číslo vyšlo/published: 16. 2. 2010
 

038
Informace ze Asociace českého papírenského průmyslu
Information from the Association of the Pulp and Paper Industry
Informationen aus dem Verband für Papier- und Zellstoffindustrie
039 CEPI News
040 65. ročník časopisu Papír a celulóza
65th volume of the P + C Journal
65er Jahrgang der Zeitschrift P + Z
041 Informace z Bruselu
Reports from Brussels
Informationen aus Brüssel
042 Paper News
044 J. Gigac, M. Fišerová
Predikace CMT, SCT a pevnosti v průtlaku laboratorních archů pomocí NIR spektrometrie
Prediction of CMT, SCT and burst strength of handsheets by NIR spectrometry
Vorhersage der CMT, SCT und Berstfestigkeit durch NIR Spektroskopie
047 Kritéria pro papíry k přímému styku s potravinami
Criteria for papers directly contacting foodstuffs
Kriteria für die Papiere verwendbare zum direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln
048 EMBAX – Salima 2010
050
JIP – Papírny Větřní a. s.
052 Flexipack – fixační lepenka s plnou vlnou
Flexipack – a fixative board with the full corrugation
Flexipack – Füllmittelpappe mit vollen Wellen
054 Výkonnější balicí technologie Tetra Pak
A more efficient packaging technology Tetra Pack
Leistungsfähigere Verpackungstechnologie Tetra Pack
056 Paperworld 2010
057 Novinky v DOPLA PAP
DOPLA PAP News
058 Zaniklé historické papírny
Extincted paper mills
Untergegangene Papierfabriken
059 Materiály KH PACK
060 Netradiční aplikace papíru – dům z papíru
Unconventional paper application – a house made from paper
Untraditionelle Papieranwendung – Haus aus Papier
062 Papíry mezi papíry K. Čapka
Papers among the K. Čapek´s papers
Papiere zwischen den K. Čapek´s Papiere
064 Vznik, vývoj a výroba papíru
Origin, development and production of paper
Entstehen, Entwicklung und Herstellung von Papier
066 Statistiky
Statistics
Erzeugungstatistik
069 FOR WASTE 2010
070 Přehled konferencí, veletrhů a výstav v roce 2010
Survey of conferences, fairs and exhibitions in 2010
Übersicht über die Konferenzen, Messen und Ausstellungen im Jahre 2010
071 Informace
Information
Informationen

Jste 139912. návštěvník našeho webu.