Vychází od roku 1946 . Issued from 1946 . Erscheint seit 1946
PCELAU 65 (3) 73 - 108 (2010)
OBSAH . CONTENTS . INHALTVERZEICHNIS

 
Foto na obálce/cover photo: Silvia Lešikarová
Toto číslo vyšlo/published: 19. 3. 2010
 

074
Informace ze Asociace českého papírenského průmyslu
Information from the Association of the Pulp and Paper Industry
Informationen aus dem Verband für Papier- und Zellstoffindustrie
075 65. ročník časopisu Papír a celulóza
65th volume of the P + C Journal
65er Jahrgang der Zeitschrift P + Z
076 CEPI News
077 Informace z Bruselu
Reports from Brussels
Informationen aus Brüssel
078 Paper News
080 Ze Slovenska
From Slovakia
Aus der Slowakei
081 Nová kapacita výroby novinového papíru ve Velké Británii
A new capacity for the production of newsprint in Great Britain
Neue Kapazität für die Herstellung von Zeitungsdruckpapier in Grossbritanien
082 V. L. Moser - dílo z papírenské historie
V. L. Moser - work on the paper history
V. L. Moser – Das Werk der Papiergeschichte
083
50 let papírenského výzkumu a výuky v Pardubicích
50 years of paper research and teaching in Pardubice
50 Jahre der Papierforschung und Unterricht in Pardubice
085 I nejkvalitnější tiskárenské produkty se stanou odpadem
Even the highest quality printed matter turns into waste
Auch die Druckprodukte höchster Qualität werden Abfall
086 EMBAX – Salima
088 Silva Regina + TECHagro
090 Prezentace klauzurních prací FaVU VUT
Presentation of final tests at FaVU VUT Brno
Präsentation der Klausurarbeiten an FaVU VUT Brno
092 Zaniklé historické papírny
Extincted paper mills
Untergegangene Papierfabriken
094 Z dějin kalkulace knih = papíru
About the history of cost calculation of books = paper
Aus der Geschichte der Preisberechnung von Bücher = Papier
096 J. Palát
Počátky výroby papíru a knihtisku v českých zemích (3. část)
The origin of papermaking and of letterpress in the Czech countries (3rd part)
Anfang des Papierherstellens und des Buchdruckes in den tschechischen Ländern (3. Teil)
102 Statistiky
Statistics
Erzeugungstatistik
104 Romaneto v dopisech
Mystery story in letters
Schauergeschichte in Briefen
105 Informace
Information
Informationen
108 Drekoma Info

Jste 139912. návštěvník našeho webu.