Vychází od roku 1946 . Issued from 1946 . Erscheint seit 1946
PCELAU 65 (4-5) 109 - 156 (2010)
OBSAH . CONTENTS . INHALTVERZEICHNIS

 
Foto na obálce/cover photo: Silvia Lešikarová
Toto číslo vyšlo/published: 21. 4. 2010
Příloha/enclosure: CFTA 1/2010
 

110
Informace ze Asociace českého papírenského průmyslu
Information from the Association of the Pulp and Paper Industry
Informationen aus dem Verband für Papier- und Zellstoffindustrie
111 CEPI News
112 Ze Slovenska
From Slovakia
Aus der Slowakei
113 Informace z Bruselu
Reports from Brussels
Informationen aus Brüssel
114 Informace
Information
Informationen
115
50 let papírenského výzkumu a výuky v Pardubicích
50 years of paper research and teaching in Pardubice
50 Jahre der Papierforschung und Unterricht in Pardubice
116 Paper News
118 Papírenský průmysl se začíná zotavovat z krize
The paper industry is beginning to recover from crisis
Die Papierindustrie beginnt sich von der Krise erholen
121 Tiskové papíry v roce 2010
Printing papers in 2010
Druckpapiere im Jahre 2010
122 M. Bajzíková, M. Maršala, D. Švehlová
Vliv vlhkého stárnutí na změny vlastností modelové knihy po modifikaci
The influence of wet ageing on the properties of a model book
Der Einfluss des Nassalterungs auf die Eigenschaften eines Modellbuches
126 WATENVI Brno
127 Obal roku 2010
128 EMBAX
134 SKF News
136 Trvale udržitelná výroba a balení
Permanently sustainable production and packaging
Dauerhaft erhaltbare Produktion und Verpacken
138 Reklama / Polygraf 2010
140 IPEX Birmingham
141 Dcera o malíři Z. Burianovi
The daughter on the painter J. Burian
Die Tochter über dem Maler J. Burian
142 J. Palát
Počátky výroby papíru a knihtisku v českých zemích (4. část)
The origin of papermaking and of letterpress in the Czech countries (4th part)
Anfang des Papierherstellens und des Buchdruckes in den tschechischen Ländern (4. Teil)
146 65. ročník časopisu Papír a celulóza
65th volume of the P + C Journal
65er Jahrgang der Zeitschrift P + Z
147 160 let od narození T. G. Masaryka
160 years from the birthday of T. G. Masaryk
160 Jahre seit dem Geburt von T. G. Masaryk
150 Statistiky
Statistics
Erzeugungstatistik
153 Zaniklé historické papírny
Extincted paper mills
Untergegangene Papierfabriken
154 Informace
Information
Informationen
155 Přehled konferencí, veletrhů a výstav v roce 2010
Survey of conferences, fairs and exhibitions in 2010
Übersicht über die Konferenzen, Messen und Ausstellungen im Jahre 2010

Jste 139912. návštěvník našeho webu.