Vychází od roku 1946 . Issued from 1946 . Erscheint seit 1946
PCELAU 65 (7 - 8) 193 - 244 (2010)
OBSAH . CONTENTS . INHALTVERZEICHNIS

 
Foto na obálce/cover photo: Silvia Lešikarová
Toto číslo vyšlo/published: 26. 7. 2010 
 

 

194
Informace ze Asociace českého papírenského průmyslu
Information from the Association of the Pulp and Paper Industry
Informationen aus dem Verband für Papier- und Zellstoffindustrie
195 CEPI News
196
Zprávy z Bruselu
Reports from Brussels
Informationen aus Brüssel
198 Ze Slovenska
From Slovakia
Aus der Slowakei
200 Paper News
202
50 let papírenského výzkumu a výuky v Pardubicích
50 years of paper research and teaching in Pardubice
50 Jahre der Papierforschung und Unterricht in Pardubice
203 Co nám papírenská katedra dala a co nám musel dát život
What let us know the paper department and has had the lifetime given us
Was hat uns die Papierkatheder gegeben hat und was das Leben nachschenken muste
205 M. Fišerová, Š. Boháček, J. Gigac
Možnosti komplexního ekologického využití dřeva v sulfátové celulózce
The possibilities of the integrated utilisation of wood in kraft pulp mill
Die Möglichkeiten der Komplexausnutzuung des Holzes in einer Sulfatzellstofffabrik
211 SPPC
212 Udržitelnost výroby není jen heslo
The production sustainibility is not only a phrase
Die Herstellungsbewahrung ist nicht nur eine Parole
213 Obal roku 2010
214 Trendy v obalovém průmyslu
Trends in the packaging industry
Trends in der Verpackungsindustrie
216 Dřevěné obaly
Wood packages
218 Nové české poštovní známky
New Czech post stamps
Neue tschechische Briefmarken
219 Alfons Mucha – 150 let
220 Zaniklé historické papírny
Extincted paper mills
Untergegangene Papierfabriken
222
Stavební veletrhy v Brně 2010
Building Fair in Brno 2010
Bauwesenmesse in Brno 2010
225 Sběrový papír a lepivé příměsi (tzv. stickies)
Waste paper and stickies
Altpapier und klebende Beimischungen
227 Zpracování zušlechtěných kartonů (TetraPak) na Slovensku
The treatment of the processed Tetrapak boards in Slovakia
Verarbeitung von benutzten Tetrapakpappen in Slovakia
228 K. Hartig, M. Moravec
Aktuální trendy čištění odpadních vod z průmyslu papíru a celulózy
The actual trends of the waste water treatment of the pulp and paper industry
Die aktuellen Trends der Abwasserreinigung in einer Zellstoff- und Papierfabrik
230 M. Bajzíková, M. Maršala, D. Švehlová
Porovnávání měření pevnosti metodami MIT a pevnost papíru průrazem ZT3P
The comparsion study of two methods: Holding endurance MIT a Puncture resistence ZT3P
235 František Kupka
238 Statistiky
Statistics
Erzeugungstatistik
241 Papírové království 2010
The paper kingdom 2010
Das Papierkönigreich 2010
242 Informace
Information
Informationen

 
Jste 139912. návštěvník našeho webu.