Vychází od roku 1946 . Issued from 1946 . Erscheint seit 1946
PCELAU 65 (9) 245 - 280 (2010)
OBSAH . CONTENTS . INHALTVERZEICHNIS

 
Foto na obálce/cover photo: Jan Kassem
Toto číslo vyšlo/published: 10. 9. 2010 
 

 

246
Informace ze Asociace českého papírenského průmyslu
Information from the Association of the Pulp and Paper Industry
Informationen aus dem Verband für Papier- und Zellstoffindustrie
247 Situace v lesnickém a dřevařském průmyslu ČR
The status of the forestry and timber industry in the Czech Republic
Der Zustand der Forst- und Holzindustrie in der Tschechischen Republik
248 CEPI News
249
Zprávy z Bruselu
Reports from Brussels
Informationen aus Brüssel
250 Ze Slovenska
From Slovakia
Aus der Slowakei
251 Ambiciózní plány brazilského papírenského průmyslu
Ambitious goals of the Brasilian paper industry
Ambitiöse Pläne der brasilianischen Papierindustrie
252
50 let papírenského výzkumu a výuky v Pardubicích
50 years of paper research and teaching in Pardubice
50 Jahre der Papierforschung und Unterricht in Pardubice
257
Vzdělávání
Education
Die Bildung
258 Balicí stroje na veletrhu FachPack
Packaging machines at the FachPack Fair
Verpackungsmaschinen auf der FachPack Messe
261 VÚPC Bratislava
263 Neograph
264 Zaniklé historické papírny
Extincted paper mills
Untergegangene Papierfabriken
266 Obal roku 2010
268 Paper News
270 O čestných diplomech
About the honorable diplomas
Über die ehrenhaften Diplome
274 Statistiky
Statistics
Erzeugungstatistik
276 Knížky zvané indexy
Books called indices
Bücher benannt Indize
278 Informace
Information
Informationen

 
Jste 139913. návštěvník našeho webu.