ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
63. valná hromada ACPP

ACPP po své 63. VH

28.07.2020

Již 63. valná hromada ACPP se uskutečnila v červnu 2020 prostřednictvím webové aplikace gotomeeting.com. Předtím dopoledne se konalo pravidelné jednání předtsvenstva ACPP, zaměřené tentokrát kromě operativních záležitostí právě na přípravu VH.

Jednání zahájil z pověření představenstva přivítáním všech zástupců členských subjektů prezident ACPP J. Tymich, který byl zvolen předsedajícím 63. valné hromady ACPP.

Přítomní byli seznámeni se Zásadami pro dodržování pravidel o ochraně hospodářské soutěže, které byly k dispozici k nahlédnutí na monitoru během jednání valné hromady. Přítomný právník JUDr. Radek Nápravník, který byl přítomen/připojen prostřednictvím webové aplikace, poté shrnul teze Zásady pro dodržování pravidel o ochraně hospodářské soutěže a upozornil na 2 body programu, u kterých je nutná jejich důsledná aplikace, tj. při projednávání situace na trhu s dřívím a v lesích a situace na trhu sběrového papíru. Současně upozornil na nutnost dodržovat zásady i při diskusi o dalších tématech potenciálně tržní povahy. Po zvolení orgánů VH pak předsedající předal slovo p. Ševčíkovi, který informoval o plnění usnesení z 62. VH ACPP (podpis písemného dodatku o prodloužení KSVS 2019 ve stávajícím znění beze změn na období do konce roku 2020). Úkol byl splněn.

Na návrh představenstva ACPP ve dnech 27. 11. 2019 – 6. 1. 2020 proběhlo hlasování členů  „per rollam“ ve věci zvolení nového člena dozorčí rady ACPP za odstoupivšího J. Vrtišku. Byl zvolen p. Evžen Pelikán a VH vzala tuto informaci na vědomí.

Dne 28. 2. 2020 podala společnost OP Papírna s.r.o. přihlášku do ACPP. Na návrh představenstva ACPP proběhlo ve dnech 2. 3. – 13. 3.2020 hlasování členů způsobem „per rollam“, jehož výsledkem bylo přijetí OP Papírna s.r.o. do ACPP. Valná hromada vzala také tuto informaci na vědomí a následně zástupce OP Papírny s.r.o. R. Mamula stručně novou členskou firmu představil.

V dalším bodě programu byly předneseny samostatné prezentace na odborná témata:

- Minimální zůstatkový průtok (MZP) – R. Mamula informoval o způsobu stanovení MZP a jeho vlivu na provoz podniku odebírajícího povrchové vody pro provoz z vodních toků a popsal vyplývající rizika. V závěru prezentace uvedl, že na základě výsledků analýzy by se měly vyvolat další jednání pod záštitou SP ČR nebo samostatně s MPO a MinŽivProst. Z. Musil v diskusi pro doplnění uvedl, že problematika se týká i dalších našich členů i jiných odvětví (např. energetika a chemický průmysl) a proto ACPP aktivně jedná s vedením MPO, které komunikuje s našeho popudu s MinŽivProst, které tuto problematiku záměrně neřeší, protože zadání vlády, vzhledem k suchu, je pro ještě další zpřísnění limitů ptůtoku. Valná hromada se shodla, že je nezbytné být proaktivní a pokračovat v úsilí k vyřešení tohoto stavu.

- Vliv směrnice EU o omezování plastů na členy ACPP – Z. Musil prezentoval historii vzniku Direktivy EU 2019/904, týkající se snižování dopadu některých plastových 3 výrobků na jedno použití s tím, že nyní probíhá připomínkování návrhunárodní implementace direktivy, jež má být účinná od července 2021. Potenciálním nebezpečím je způsob definice plastu či polymeru, kdy nakonec papír/vlákno může být považováno za plast.

- Situace na trhu s dřívím a v lesích – I. Klimša prezentoval informace o současné situaci v lesnicko-dřevařském sektoru s důrazem na vážnost gradující kalamitní kůrovcové situace v lesích a některé dopady na papírenský průmysl (např. energetické využití dřevní biomasy). Zároveň shrnul aktivity ALDP vůči státní správě v této oblasti a návrhy opatření podporující boj s kůrovcovou kalamitou v rámci mezirezortního kulatého stolu pro řešení problematiky l-d sektoru.

- Situace na trhu se sběrovým papírem – Z. Musil shrnul současný stav trhu se sběrovým papírem a uvedl, že v EU byl dříve přebytek sběrového papíru, což se vlivem pandemie výrazně změnilo v posledních 3 měsících. V ČR se v roce 2019 sebralo cca 1 mil. tun a zpracovalo jenom cca 200 tis. tun sběrového papíru.

- Projekt spolupráce s Občanským sdružením Dílna ručního papíru v Litoměřicích – I. Ševčík prezentoval průběh činnosti, která je zaměřena zejména na osvětu papíru a výrobků z papíru a dřeva a na proces jejich vzniku ve všech souvislostech. Dle schváleného postupu se v 1Q 2020 realizovala 1. etapa projektu a představenstvo 4. 6. 2020 schválilo také příspěvek na 2. etapu projektu, která se bude realizovat v termínu červen-srpen 2020.

Dále pak I. Ševčík shrnul aktivity ACPP v době nouzového stavu a popsal způsob komunikace ve vedení ACPP, komunikaci se členy a klíčovými partnery tj. SP ČR, CEPI, SMO ČR, MPO, MŽP, Vládou ČR atd. (např. SVVL, SYBA). J. Tymich pak informoval o krocích ACPP v komunikaci s MPO v otázce kritické infrastruktury a klíčového odvětví. V rámci tohoto bodu také M. Lešikar shrnul výsledky českého papírenského průmyslu v r. 2019 a v 1. čtvrtletí 2020 v kategoriích výroby, exportu, importu a spotřeby.

V dalším bodu jednání J. Tymich podal komentář k účetní závěrce ACPP za rok 2019 a k výsledkům asociace za období leden – duben 2020. I. Ševčík poté informoval o odhadu výsledku hospodaření v roce 2020, o platební disciplíně členů a o stavech hotovosti na běžných účtech. Předsedkyně dozorčí rady paní Jíchová následně přednesla zprávu dozorčí rady ACPP, která byla projednána na zasedání DR dne 27. 5. 2020. Závěr je, že k hospodaření ACPP za období 2019 není připomínek a doporučila VH schválit hospodaření za rok 2019 s kladným výsledkem. Schválení hospodaření ACPP za minulý rok pak bylo provedeno hlasováním valné hromady způsobem „per rollam“ do 30. 6. 2020.

V bodě různé J. Zbořil informoval o výstupech jednání v rámci odborných komisí EU zejména v oblasti Green Deal – Zelené dohody a splnění uhlíkové neutrality. Jeho hodnocení bylo velmi negativní zejména z pohledu propadu konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Z. Musil pak informoval o aktivitě projektu CEPI 4evergreen – aktivity subjektů v řetězci od zpracování dřeva přes recyklaci až po výrobu papíru a prodej. L. Jíchová vznesla také dotaz na konání Konference o recyklaci – akce se uskuteční a termín byl stanoven 22. 9. 2020.

Po diskusi v závěrečném bodu ještě vystoupil JUDr. Radek Nápravník a konstatoval, že během jednání valné hromady nebyl žádný projev, který by mohl být v rozporu s pravidly hospodářské soutěže.

Na závěr předsedající VH a prezident ACPP J. Tymich poděkoval všem účastníkům za aktivní pomoc při činnosti asociace.    -IŠ-

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz