ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
Jarní valná hromada ACPP v Hostinném

Jarní valná hromada ACPP v Hostinném

31.05.2023

Již 69. Valná hromada Asociace českého papírenského průmyslu se uskutečnila dne 4. května 2023 v TX Hotelu a Hostinném.

Přítomní se úvodem seznámili se Zásadami pro dodržování pravidel o ochraně hospodářské soutěže a následně pak pan J. Jiřička představil hostitelskou papírenskou firmu KRPA PAPER a.s. a její sesterské společnosti a zaměřil se na jejich strukturu, výrobní program, produkty a výsledky.

Předem zaslaný a navržený program valné hromady byl poté bez připomínek a doplnění schválen a předsedající VH byla jednomyslně zvolena K. Kupková.

Po běžných oficialitách a volbách orgánů VH v následujícím bodu jednání pan M. Lešikar shrnul vývoj sledovaných statistických ukazatelů papírenského průmyslu v EU i ČR za rok 2022 i s porovnáním s rokem 2021. Celá sekce papírů a lepenek vykázala na úrovni EU pokles výroby o 6,1 %, ale v ČR byl naopak zaznamenán ještě vzestup výroby o 3,9 % - hlavně u obalových a balicích papírů, včetně surovin na VL. I v ČR již ale došlo ve zmíněném období ke snížení celkové spotřeby o 5,7 %. Sběr papíru pro recyklaci se v ČR v 2022 rovněž snížil o 7% a jeho tuzemská spotřeba klesla o 4,5%.

V dalším programu zazněly prezentace na odborná témata:

  • Projednávání nařízení EU o obalech a obalových odpadech (J. Lick Řehořová, dopady na firmy, spojení CEPI, ACPP, FEFCO a SVVL, pozměňovací návrhy a průběh komunikace s českými europoslanci na toto téma).
  • Trh se sběrovým papírem (Z. Musil).
  • Situace na trhu s dřívím a v lesích (informace o současné situaci, odbytové problémy, nárůsty cen, dostupnost, aktivity ALDP).

Dále v jednání VH I. Ševčík, J. Řehořová a Z. Musil shrnuli aktuální informace a výstupy z jednání jednotlivých komisí a orgánů CEPI s důrazem na oblasti, které se týkají členských firem ACPP. Aktuálními prioritami CEPI i ACPP je zejména schvalování balíčku Fit For 55 a revize Směrnice o obalech a odpadech z obalů (PPWR). Další důležité předpisy EU:

- Nařízení o ekodesignu

- Nařízení o odlesňování/DEFO

- Nařízení o taxonomii

- Nařízení o uhlíkových cyklech

- Směrnice o nefinačním reportingu

Pan I. Ševčík poté shrnul aktivity ACPP vůči státní správě tj. MPO, MŽP ČR a informoval o podpoře činnosti Sdružení ručního papíru Litoměřice, spolupráci se SVVL a o připravovaných akcích ACPP:

- 7.-8. 6. 2023 - konference SPPC,Jasná (SK) Optimalizace spotřeby energie a vody v papírnách a celulózkách - za ACPP účast P. Volejník,

- 13.-15.6. 2023 - jednání komise CEPI pro životní prostředí & bezpečnost v Praze,

- 10.-11.10. 2023 - Konference o recyklaci v ČR a SR.

  1. Tymich a I. Ševčík dále informovali o kandidátech a volbách do vedení SP ČR.

Následně zazněl komentář k účetní závěrce ACPP za rok 2022 a k výsledkům hospodaření za období leden – březen 2023, informace o aktuálním počtu členů, platební disciplíně členů a o stavu hotovosti. VH vzala tyto informace bez připomínek na vědomí.

Paní Jíchová pak přednesla zprávu dozorčí rady ACPP, z jednání DR dne 24. 4. 2023 se závěrem, že nemá k hospodaření ACPP za období 2022 připomínek a doporučuje VH ho schválit. Členové ACPP obdrželi i písemné údaje o účetní závěrce a byla podána podrobná informace o výsledku hospodaření za rok 2022 a Valná hromada posléze všemi přítomnými hlasy tuto účetní závěrku ACPP schválila.

V závěru jednání po různém pan I. Ševčík přečetl usnesení 69. VH ACPP, které pak bylo schváleno všemi hlasy přítomných členů. JUDr. Radek Nápravník následně konstatoval, že během jednání valné hromady nebyl žádný projev, který by mohl být v rozporu s pravidly hospodářské soutěže a poté předsedající K. Kupková poděkovala všem účastníkům za aktivní pomoc při činnosti asociace a VH ukončila.

 

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz