ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
analýza papírenského odvětví ve vztahu k ekonomické krizi

analýza papírenského odvětví ve vztahu k ekonomické krizi

11.02.2009

Návrh na podporu papírenského průmyslu

1. ÚVOD

Průmysl papíru a celulózy patří k malým, ale významným odvětvím zpracovatelského průmyslu ČR s dobrou environmentální výkonností. Jeho výrobky nacházejí uplatnění ve všech ostatních odvětvích zpracovatelského průmyslu, především ve výrobě obalů a polygrafii.

V roce 2007 jsme vyrobili celkem 1 022 700 tisíc tun papírů a lepenek, v roce 2008 předpokládáme mírné snížení výroby na zhruba 920 tisíc tun (uzavření Norske Skog, finanční problémy dalších společností vyúsťující do omezení výroby). V roce 2008 nebyla uvedena do provozu žádná nová výrobní kapacita.

Sortiment výrobků papírenského průmyslu přesahuje 3 000 druhů, pro zjednodušení je dělíme do 4 základních skupin:

 • tiskové a psací (grafické) - novinový papír, tiskové a psací bezdřevé či dřevité papíry nenatírané a nebo natírané;
 • balicí a obalové - balicí papíry, suroviny na výrobu vlnité lepenky, skládačkové lepenky;
 • hygienické - toaletní papíry, ubrousky, ručníky, kapesníčky, pleny atd.;
 • ostatní - technické, hladké lepenky ad.

Největší zastoupení v tuzemské výrobě v roce 2007 měla skupina balicích a obalových papírů 60 %, dále pak grafické papíry s 30 %, ostatní 8 % a hygiena 2 %. Daleko rychleji než výroba, limitovaná svými kapacitami, však stoupá spotřeba papírů a lepenek, jinak řečeno jejich dovoz. V roce 2007 bylo při spotřebě 1 557 tis. tun dovezeno celkem 1 365 tis. tun, z toho bylo papírů grafických 48 %, balicích 39 %, hygienických 9 % a ostatních 4 %. Vyvezeno bylo 831 tis. tun papíru.

Český papírenský průmysl zaznamenal v prvních třech čtvrtletích roku 2008 propad ve výrobě vláknin, papíru i lepenek o více než 8 % proti stejnému období roku 2007. I když hlavním důvodem bylo zastavení výroby novinového papíru ve Štětí, začal se ve druhé polovině roku 2008 projevovat i postupný útlum poptávky po papírenských výrobcích. Nastupující problémy v řadě průmyslových oborů gradující ve 4. čtvrtletí vedly ke snížení potřeby obalových materiálů a ke snížení inzerce v tištěných médiích.

2. PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ NAKUPUJÍCÍ PAPÍRENSKÉ VÝROBKY

Polygrafický průmysl
Tiskařský obor je zcela závislý na papíru, který je jeho základní surovinou. Potřeby polygrafických podniků jsou však ve zcela rozhodující míře pokrývány ze zdrojů z dovozu, neboť některé sortimenty se v ČR vůbec vyrábějí (LWC papíry, křídové papíry, nově i novinový papír), jiné jsou zde k dispozici jen v omezeném množství a sortimentu (SC papíry pouze z JIP, bezdřevé grafické papíry z KRPA PAPER, OP papírny a Olšanských papíren).

Polygrafický průmysl očekává letos snížení celkové produkce a tedy i spotřeby v souvislosti s krizí a problémy spojenými s politikou bankovního sektoru a omezováním reklamy a inzerce u většiny zákazníků. Z výše uvedeného však vyplývá, že členských firem ACPP se to (kromě JIP v omezené míře) prakticky nedotkne. I v případě JIP však větší problém může znamenat zajištěnost exportů (tedy vývoj situace hlavně v zemích Evropy, kam vyváží).

Obalový průmysl
Situace u zpracovatelů papírů a lepenek, vyrábějících obaly nejrůznějších druhů (vlnité lepenky, pytle, sáčky, kartonáž, skládačky apod.), ovlivňuje významně výrobce balících papírů (dodávají materiály na balení do potravinářského, nábytkářského, automobilového a spotřebního odvětví) a výrobce materiálů na výrobu vlnitých lepenek (téměř stejné složení odběratelů).

Potravinářské odvětví zatím nemá větší problémy a nesnižuje poptávku po obalech a tedy ani v balicích, ani obalových sortimentech papíru.

Nábytkářské odvětví upozorňuje na pokles poptávky, který je v současné době důsledkem snížení poptávky v západoevropských zemích. Předpokládá se, že v průběhu roku bude pokles částečně eliminován nárůstem poptávky ze zemí střední a východní Evropy. Vliv poklesu by měl ovlivňovat poptávku po vlnité lepence a kartonáže z vlnité i hladké lepenky.

Automobilové odvětví vč. výrobců součástek a náhradních dílů je ve velké krizi. Vliv recese a poklesu výroby ovlivňuje poptávku po vlnité lepence, kartonáži z vlnité lepenky i balících papírech (např. s antikorozní úpravou, tenké proklady mezi plechy na výrobu karosérií atp.).

Spotřební odvětví zahrnuje výrobky od elektroniky přes hračky, oblečení až po sklo a porcelán. Omezování výroby v uvedených odvětvích vede k poklesu poptávky po obalech z vlnité i skládačkové lepenky a balicích papírech.

Pokles stavebnictví částečně souvisí se sníženou aktivitou v zimním období. Největší vliv však má snížení poptávky po nových bytech a domech z důvodu nejistoty na trhu práce a zpřísnění podmínek na poskytování půjček a hypoték finančními institucemi. Nejvíce je tak snížením poptávky ovlivněn výrobce pytlového papíru a pytlů (na cement, vápno, omítkové směsi atd.).

Hygiena a domácnost. Zde není zatím pozorován pokles a navíc čeští výrobci mají malé kapacity a spotřeba je závislá z podstatné části na dovozu.

3. NEJVÍCE OHROŽENÍ VÝROBCI VLÁKNIN, PAPÍRŮ, LEPENEK A VÝROBKŮ Z NICH

Výrobci obalových materiálů, vlnitých lepenek a kartonáže:

 • členové ACPP: Duropack Bupak Obaly i Papírna, Smurfit Kappa Czech, závod Morava Paper, Mondi Štětí
 • nečlenové: všichni výrobci vlnité lepenky a kartonáže, výrobci hladké lepenky EMBA, KORONA, ORPA Papír, z papíren pak Brněnské papírny, Otrokovické papírny, Severočeská papírna ad.

Výrobci balících papírů:

 • členové ACPP: JIP-Papírny Větřní, Mondi Štětí
 • nečlenové: OP Papírna, Brněnské papírny, KRPA PAPER

Výrobci vláknin:

 • členové ACPP: JIP-Papírny Větřní, Biocel Paskov, Mondi Štětí,
 • nečlenové: nejsou
4. NÁVRHY NA ŘEŠENÍ A POMOC PAPÍRENSKÉMU PRŮMYSLU
 

MOTTO: Největší ohrožení je ve finanční politice bank a pojišťoven

 • Posílit zdroje EGAP na takovou úroveň, aby byl udržen dosavadní rozsah pojištění vývozních úvěrů a finančních operací při zhoršujícím se vývozním riziku v jednotlivých teritoriích.
 • Posílit záruční programy Českomoravské záruční a rozvojové banky tak, aby bylo zajištěno kontinuální poskytování záruk, zejména za provozní úvěry, a to ve všech odvětvích ekonomiky. Současně zajistit pokrytí vyšší míry rizika.
 • Posílit programy Českomoravské záruční a rozvojové banky pro poskytování záruk za investiční úvěry, poskytování zvýhodněných úvěrů na inovační opatření a na financování komercionalizace výstupů vědy a výzkumu.
 • Papírenský průmysl se dlouhodobě potýká s řadou problémů od nejistoty v pravidelnosti dodávek dřeva po stále se zvyšující ceny energií. Z toho vyplývá odpovědné hospodaření státu ve svém podniku Lesy ČR a zpřísnění omezení energetického regulátora na nepodložené zvyšování cen energií.

Představenstvo ACPP

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz