ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
VH ACPP a 100 let SP ČR

VH ACPP a 100 let SP ČR

08.08.2018

100 let SP ČR

V letošním roce oslavuje Svaz průmyslu a dopravy ČR jubileum 100 let od svého vzniku.

K připomenutí tohoto významného výročí byla připravena odborná konference a především slavnostní shromáždění, které se konalo dne 18. 6. 2018 ve Španělském sále Pražského hradu, také za účasti zástupců ACPP, kteří jsou velmi aktivními členy SP.

K tomuto významnému jubileu českých průmyslníků probíhá také celoroční komunikační kampaň, která zahrnuje i příslušnou grafickou identitu. Celý rok SP ČR hledá průmyslové ikony - zajímavé výrobky, lidi a milníky a sdílí zajímavé fotografie, videa, infografiky a další propagační materiály. Kampaň by měla vyvrcholit hlasováním veřejnosti o nejlepších tuzemských průmyslových počinech na webu Blesk a E15.

Informace z ACPP

Již 59. valná hromada ACPP se uskutečnila dne 16. května 2018 v závodě CEREPA, a. s., Červená Řečice. Jednání této VH předcházelo tradičně také řádné zasedání představenstva ACPP.

Valnou hromadu zahájil přivítáním přítomných prezident ACPP Jaroslav Tymich a v úvodu poděkoval panu Petru Skácelovi, předsedovi představenstva CEREPA, a. s. za aktivní součinnost při přípravě a organizaci VH v sídle společnosti CEREPA, a. s. Poté p. Skácel hostitelskou firmu stručně představil.

Dále pan Tymich informoval o změně ředitele sekretariátu a při této příležitosti poděkoval Zdeňku Musilovi za jeho úspěšnou činnost a práci pro ACPP. Paké představil členům asociace oficiálně nového ředitele sekretariátu Ivana Ševčíka. Předsedajícím 59. valné hromady byl poté zvolen pan Jaroslav Jiřička.

V úvodu jednání byl schválen program valné hromady a vykonány potřebné oficiality. Dále již následovala informace p. Ševčíka o plnění usnesení z 58. VH ACPP a zpráva o stavu členské základny (k datu konání 59. VH měla ACPP 26 členů, z toho 17 řádných a 9 zvláštních členů).

Dalším bodem programu byla zpráva o činnosti ACPP za rok 2017 a do konání VH v květnu 2018. Pan Tymich ve svém vystoupení zrekapituloval činnost představenstva asociace od poslední valné hromady, zastoupení a činnost zástupců ACPP v rámci CEPI i Svazu průmyslu a dopravy ČR. Poté pan Klimša informoval o situaci na trhu se dřevem v ČR a dále zazněla i informace p. Tymicha o situaci v oblasti oběhového hospodářství a recyklace u nás i v Evropě. Další informaci přednesl p. Musil, který informoval o činnosti skupiny CEPI - Circular Bioeconomy Issue Group – bio ekonomie. O aktivitách sekretariátu a zastupování ACPP na různých úrovních informoval pan Ševčík, který se zaměřil na zapojení v ADG (CEPI) a v statistické skupině CEPI (Statistics Network) a informoval o novinkách z posledních jednání. Komentoval i účast ACPP na veletrhu EmbaxPrint 2018 v Brně a vyhodnotil jí jako úspěšnou. Současně informoval i o zajištění souladu ACPP s nařízením GDPR. Poté p. Domin informoval o činnosti skupiny pro digitální ekonomiku v rámci Svazu průmyslu, ve které zastupuje ACPP.

Zprávu o výsledcích českého papírenského průmyslu za 2017 přednesl pan Tymich a v hodnocení statistických údajá konstatoval, že výroba papíru se díky zvýšenému využití nových kapacit nadále zvyšuje.

Již před konáním VH byl všem členům zaslán návrh Programového prohlášení představenstva pro následné čtyřleté období. Pan Tymich toto prohlášení představil a zdůraznil priority, které jsou v návrhu uvedené. Současně sdělil, že plnění programového prohlášení se bude pravidelně vyhodnocovat. Programové prohlášení bylo schváleno všemi přítomnými členy asociace.

P. Jiřička následně podal krátký komentář k účetní závěrce ACPP za rok 2017 a následovala zpráva dozorčí rady, přednesená paní Jíchovou. Valná hromada pak schválila účetní závěrku ACPP za rok 2017.

Novým členem dozorčí rady ACPP byl poté zvolen pan Zdeněk Musil.

V závěru jednání pak bylo projednáno usnesení z 59. VH ACPP, které bylo po drobném doplnění jednomyslně přijato.

Novým členem ACPP se stala po splnění příslušných formalit a po hlasování stávajících členů ACPP per rollam spol. s r. o. Stavosur, člen skupiny Hamburger Recycling. Činnost této nové členské firmy představíme později samostatným článkem.

I v letním období pak pokračuje další operativní spolupráce členů představenstva ACPP a sekterariátu s vládními orgány (MP ČR, MŽP ČR a MZV ČR), CEPI, Svazem průmyslu a dopravy ČR, partnerskými svazy a asociacemi (ZCPP SR, SPP, SYBA, SVVL), odbornými společnostmi (SPPC, Společnost tisku, ČLS), školami (VOŠ a SŠ OT Štětí, SPŠG, SŠMGT, UP Pardubice) a dalšími organizacemi.

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz