ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
z jarních aktivit ACPP

z jarních aktivit ACPP

15.04.2015

Na konci února se v novém sídle ACPP v Praze 7 (U Uranie 18) konalo řádné zasedání představenstva asociace. Na programu jednání byla kontrola úkolů, schválení zápisu z minulého představenstva, výsledky hospodaření za období leden – prosinec 2014, plnění rozpočtu, zpráva ředitele sekretariátu o jednání v CEPI, informace o volební VH SP ČR, informace o stavu bankovních účtů a smluv na služby 2015, byl projednán akční plán ACPP na rok 2015, návrh na změny ve stanovách ACPP a zazněly také další informace členů představenstva a hostů.

V přetrvávajících úkolech zůstává potřeba pokračovat v jednání s tuzemskými vydavateli novin a zástupci tiskařů o možnosti širší realizace kampaně na podporu využívání papíru v ČR (pod hlavičkou CEPI).

Hospodaření ACPP za rok 2014 skončilo kladným výsledkem a to bylo potvrzeno i zápisem z jednání dozorčí rady dne 23. 2. 2015, která se tímto tématem též zabývala.

Z jednání ředitele sekretariátu ACPP na CEPI v Bruselu vyjímáme tři hlavní témata:

  • Komunikační strategie CEPI: problematická je historicky různá situace ve vnímání lesa a výrobků či produktů ze dřeva v různých zemích; působení CEPI by mělo být orientováno hlavně na poslance EP
  • Inovace & Bio ekonomie: dochází k mapování tohoto "nového" průmyslu s cílem představení nových možností i ve vztahu k dotačním titulům
  • Social Affairs: jde zejména o jednání s odbory na evropské úrovni; problémem je zastoupení zaměstnavatelů – ředitelů korporací (členů CEPI) na jednáních, která jsou pod záštitou EP organizována v Bruselu

Viceprezident ACPP pan Tymich a oba pracovníci sekretariátu se zúčastnili řady jednání SP ČR. Hlavním tématem byla, vedle podpory vyhlášeného Roku průmyslu a vzdělávání, zodpovědná příprava volební valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR na termín 28. 4. 2015 v Praze. Za ACPP byl navržen do představenstva svazu pan Jaroslav Tymich a Zdeněk Musil do dozorčí rady SP ČR. Zástupcem ACPP na volební VH SP ČR byl nominován pan Lešikar.

Pan Sedláček poté požádal jednotlivé členy představenstva o posouzení textu akčního plánu ACPP a jeho aktualizaci tak, aby mohl být opětovně představen všem členům asociace na nejbližší VH.

Byl rovněž projednán návrh změn stanov ACPP. Vzhledem k záměru změnit sídlo ACPP do Prahy je ve stejné chvíli vhodné provést zejména zpřesňující a technické úpravy, aby stanovy byly co nejvíce flexibilní a zároveň v souladu s novou legislativou. Představenstvo detailně projednalo jednotlivé navržené úpravy textu stanov a tento odsouhlasený finální text byl rozeslán všem jeho členům k definitivnímu odsouhlasení, následně pak bude text rozeslán všem členům v předstihu před valnou hromadou.

Jednání představenstva ACPP navštívil jako host i bývalý ředitel sekretariátu p. Patrik Mlynář, nyní náměstek mistra zemědělství pro lesní hospodářství, se kterým byla diskutována hlavně problematika dostupnosti dřevní hmoty pro všechny průmyslové sektory včetně papírenského průmyslu.

Příští zasedání představenstva ACPP a návazně také valné hromady asociace by se mělo uskutečnit dne 15. 5. 2015 v Hostinném.

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz