ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
68. valná hromada

68.valná hromada ACPP

10.01.2023

Již 68. Valná hromada ACPP se uskutečnila dne 8. prosince 2022 v Kongresovém centru Floret v Průhonicích. Valné hromadě předcházelo řádné jednání představenstva.

Na úvod VH představil prezident ACPP Jaroslav Tymich hosta, pana Bohuslava Čížka, ředitele sekce hospodářské politiky a zástupce generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR. Ten poděkoval jménem SP ČR za dobrou spolupráci s ACPP a ve své prezentaci se zaměřil zejména na dopady současné energetické krize, která vytváří vysokou míru nejistoty ve všech oborech v celé EU. Informoval o zastropování cen energií pro všechny velikosti firem (pro velké firmy v souladu s Dočasným krizovým rámcem - DKR“) dále na potřebu revize pravidel DKR a vyhlášenou první výzvu podpor pro firmy dle DKR. Následně proběhla diskuse přítomných k aktuálním otázkám současné energetické krize a dekarbonizaci průmyslu papíru a celulózy a podpor OZE.

Poté byl přijat předem připravený vlastní program valné hromady a zvoleny orgány VH.

V úvodním bodu jednání bylo představenstvem ACPP doporučeno valné hromadě přijetí společnosti SERO distribution s. r. o z Brna za řádného člena ACPP k 1. 1. 2023. Jednatel této společnosti, pan Anton Simek, představil její aktivity a plány v oblasti obchodu s recyklovatelnými materiály, zejména pak papírem pro recyklaci a vysvětlil zájem o členství v ACPP, které následně Valná hromada všemi přítomnými hlasy schválila.

V dalším bodu jednání VH předsedající J. Tymich informoval, že ACPP bude v představenstvu CEPI od 1. 1. 2023 zastupovat viceprezident p. Roman Senecký.

Představenstvo ACPP také navrhlo nominovat do příštích voleb nových orgánů Svazu průmyslu a dopravy ČR paní Kateřinu Kupkovou na funkci členky představenstva a viceprezidentky SP ČR. Současně navrhlo nominovat Zdeňka Musila na funkci člena dozorčí rady SP ČR. Tyto nominace podpoří i sesterská asociace ALDP.

O vývoji sledovaných statistických ukazatelů papírenského průmyslu v EU i ČR za tři čtvrtletí 2022 i s meziročním srovnáním informoval následně M. Lešikar. Celá sekce papírů a lepenek vykázala na úrovni EU pokles výroby o 3,4 %, ale v ČR je v tomto období zaznamenán vzestup výroby o 5,4 %, hlavně u obalových a balicích papírů, včetně surovin na výrobu VL. V tuzemsku však současně došlo ve zmíněném období ke snížení celkové spotřeby.

Trh papíru pro recyklaci se blíží do krizové situace, zejména z důvodu snížení jeho odběru. Hrozí tím snižování sběru s možným následným nedostatkem při obnovení poptávky.

V rámci bodu 7 jednání VH byly předneseny prezentace na aktuální odborná témata:

  • Energetická krize z pohledu průmyslu papíru a celulózy
  • Situace na trhu sběrového papíru a dřeva
  • Podpora vzdělávacích výstupů na oddělení dřeva, celulózy a papíru FCHT/UPCE (zde bylo dohodnuto, že ACPP osloví členy se žádostí o nominaci personálních manažerů k účasti na workshopu, na kterém bude předou prezentovány konkrétní možností podpory činnosti ODCP vč. návrhu potřebného rozpočtu pro tuto podporu. Vedoucím projektu byl potvrzen pan J. Gojný.

V dalším bodu jednání pan I. Ševčík a J. Lick Řehořová shrnuli aktuální informace a výstupy z jednání orgánů CEPI tj. boardu, skupiny ADG a jednotlivých odborných komisí s důrazem na oblasti, které se týkají členských firem ACPP. Aktuálními prioritami CEPI jsou např. tato nařízení či směrnice EU:

- Nařízení k nouzovému opatření k vysokým cenám energií dle Dočasného krizového rámce

- Fit for 55 – EU ETS/CBAM/RED III – ve fázi vyjednávání trialogu,

- Balíček udržitelnosti – Ecodesign / Strategie pro textil / Revize směrnice o obalech a obalových odpadech / zavedení nástroje digitálního pasu,

- Nařízení o odlesňování a degradaci lesů (DEFO),

- Certifikace pro odstraňování uhlíku,

- Revize legislativy týkající se výroby materiálů určených pro styk s potravinami,

- ESG Reporting: životní prostředí, sociální oblast, governance / Směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti,

- a další.

Poté zazněla důležitá informace o tom, že ACPP bude organizovat jednání pracovní komise CEPI – Environmental and safety commitee v Praze v termínu 14. a 15. 6. 2023.

Ředitel sekretariátu pak shrnul i další aktivity ACPP vůči státní správě tj. MPO, MŽP a MZE ČR, informoval o návštěvách členů ACPP, spolupráci s Dílnou ručního papíru, o Konferenci o recyklaci v ČR a SR, která se úspěšně konala v říjnu 2022 a o přípravě veletrhu EmbaxPRINT 2023.

Pan J. Tymich informoval o jednání s předsedkyní výboru pro ŽP PSP ČR Janou Krutákovou k tématu řešení krize druhotných surovin v rámci REC HELP. Dále pak shrnul spolupráci se SP ČR zejm. v oblasti řešení energetické krize. ACPP se aktivně účastní práce v expertních týmech SP ČR tj. např. v ET Environmentální politika, v Business Europe – Cirkulární ekonomika, v Radě ministra ŽP pro odpadové hospodářství atd.

I. Ševčík také informoval o průběžné komunikaci ohledně projektu Paper Making School.

Ke dni 31. 12. 2022 skončila platnost KSVS 2022, kterou již nelze prodloužit dodatkem. OS DLV/Č-MOS předložil 20. 9. 2022 návrh nové KSVS na rok 2023 ve stejném znění jako na rok 2022 beze změn a VH všemi přítomnými hlasy předložené znění KSVS schválila a pověřila prezidenta ACPP jejím podpisem.

V bodu 10 pan I. Ševčík informoval o platební disciplíně členů a zhodnotil hospodaření za období 1-10/2022, včetně výhledu do konce roku 2022. Poté byly představeny parametry rozpočtu na rok 2023. Předsedkyní dozorčí rady paní Jíchovou pak byla přednesena zpráva DR ACPP se závěrem, že k hospodaření ACPP za období 1-10/2022 nejsou připomínky. DR zároveň vzala na vědomí návrh rozpočtu 2023.

Valná hromada posléze všemi přítomnými hlasy rozpočet ACPP na rok 2023 v předloženém znění schválila.

Návrhová komise pak přednesla závěrečné usnesení 68. valné hromady ACPP, které po drobném doplnění bylo valnou hromadou rovněž schválileno.

Na závěr vystoupil JUDr. Nápravník a konstatoval, že během jednání nebyl žádný projev, který by mohl být v rozporu s pravidly hospodářské soutěže a prezident ACPP J. Tymich valnou hromadu ukončil.

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz