ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
Současný stav a perspektivy papírenského průmyslu

Současný stav a perspektivy papírenského průmyslu

18.02.2021

Papírenský průmysl byl, stejně jako ostatní průmyslová odvětví a obecně celá společnost téměř na celém světě, poznamenám v uplynulém roce pandemií COVID 19. V podstatě celý rok byla společnost omezována a řadu měsíců platil tzv. „lockdown“, kdy více nebo méně byla uzavřena celá odvětví, zejména pak služby. Tato situace také silně ovlivnila spotřebu papíru a lepenky a jejich výrobků.

Nejvíce byla postižena výroba a spotřeba grafických papírů, kdy se ještě prohloubil dlouhodobý trend snižování spotřeby ve vazbě na využívání elektronických nástrojů, medií, internetu a digitalizace. Finální statistická data ještě nejsou známa, ale pro hrubou analýzu lze vycházet z údajů za první tři čtvrtletí. Očekávaný pokles za rok 2020 bude v EU zřejmě výrazně vyšší než 10 %. V předcházejících letech se snížení pohybovala mezi 5 a 10%. V České republice pokles pravděpodobně nepřekročí 10 %, ale bude velmi blízko tomuto číslu.

Výroba i spotřeba balicích papírů paradoxně rostla a to i přes omezování aktivit některých segmentů a služeb. Projevilo se rapidní využívání nákupu přes internet (e-komerce), kdy se ve velkém nakupovaly i potraviny. Růst bude v jednotkách procent, což stejně lze považovat za velký úspěch tohoto byznysu. V České republice se vyrábí téměř 800 tisíc tun obalových papírů ročně při spotřebě 900 tisíc tun.

Segment hygienických papírů si také drží růstový trend se zvyšující se spotřebou v jednotkách procent. Hygienické papíry jsou významnou součástí v boji proti šíření epidemie.

Celková výroba papíru a lepenky v ČR za rok 2020 činí kolem 900 tisíc tun, což je více než v roce předcházejícím. Celková spotřeba nepatrně poklesla, vlivem snížení spotřeby grafických papírů na úroveň pod 1 500 tisíc tun.

Zajímavý vývoj byl také na trhu papíru pro recyklaci (PpR). Na konci roku 2019 a počátkem roku 2020 došlo k dalšímu omezení exportu PpR z Evropy do Číny, což znamenalo výrazný přebytek nabídky nad poptávkou a problémy s odbytem. Toto však trvalo jen krátce a ve vazbě na výrazné oživení poptávky po papírových obalech se nabídka s poptávkou nejen vyrovnala, ale, a to až do dnešní doby, ji přesahuje. Navíc v Evropě byly mezitím uvedeny do provozu nové kapacity pro výrobu obalových papírů s potřebou PpR jako hlavní suroviny. V České republice se spotřebuje téměř 250 tisíc tun za rok při sběru asi 1 milion tun. V porovnání statistických údajů za rok 2019 a 2020 vyplývá, že v roce 2020 došlo k nárůstu jak spotřeby, tak sběru PpR. Z dat také vyplývá, že ČR má významný přebytek PpR, který se úspěšně exportuje do okolních zemí.

Jaký bude rok 2021? COVID tady s námi ještě určitě bude, takže lze předpokládat podobný vývoj jako v roce minulém. Papírenský průmysl patří z větší části do nezbytných segmentů, zejména výrobou hygienických papírů a obalů pro potraviny a další nezbytné výrobky jako léky, hygienické prostředky a další, proto musí vyrábět i při úplném „lockdownu“. Nutno zdůraznit, že naše podniky byly a jsou velmi proaktivní a od počátku epidemie jsou příkladem pro ostatní. Ve většině z nich byly velice rychle a důsledně nastaveny protiepidemiologická opatření včetně např. testovacích center, sloužících i pro obyvatele dotčeného města a okolí. Naše papírenská asociace (ACPP) byla velmi aktivní i ve Svazu průmyslu a dopravy ČR a spolupracuje na všech úrovních opatření, včetně aktuální vakcinace.

Kromě aktivit týkajících se epidemie naše asociace pracovala v SP ČR a CEPI (Konfederace evropského papírenského průmyslu) zejména v klíčové politice EU „green deal – zelená dohoda“. Byli a jsme součástí projednávání zákonů cirkulární ekonomiky jako např. zákona o odpadech, obalech a aktuálně připravovaného zákona k omezování použití jednorázových plastů (tzv. SUP) a mnoha dalších. Velmi intenzivně dlouhodobě pracujeme na řešení problematiky snižování emisí CO2 a zlepšeních v oblasti klimatu. Za zmínku stojí také problematika EU ETS, kompenzace pro energeticky náročné segmenty, modernizační fond pro investice do úspory energií, dekarbonizace, fond obnovy, nový zákon o vodách atd.

Papírenský průmysl vždy byl na špici z pohledu uplatňování moderních technologií a robotizace, při respektování potřeb životního prostředí a společnosti. Výroba je založena na využití obnovitelné základní suroviny - dřeva a vysoké hranici recyklovatelnosti výrobků, kdy papír pro recyklaci je využíván jako druhotná surovina pro výrobu a to již poměrově více než dřevo. Proto věřím, že i přes aktuální situaci s epidemií se bude papírenský průmysl nejen v České republice dále rozvíjet tempem a směrem posledních let.

Jaroslav Tymich
prezident ACPP

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz