ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
o asociaci

o asociaci

Asociace českého papírenského průmyslu (dále jen ACPP) vznikla v nové podobě v roce 1991 a stala se významnou organizací sdružující podniky, společnosti i významné fyzické osoby v oboru průmyslu papíru a celulózy.

V současné době sdružuje asociace celkem 16 papírenských společností a 10 zvláštních členů.

Členství v ACPP považujeme za prestižní záležitost jak z domácího, tak i evropského pohledu. Jsme hrdí, že se nám podařilo zvýšit atraktivnost členství a postupně tak získávat nové členy. V naší asociaci pracovali nebo pracují takové osobnosti českého a evropského papírenského průmyslu jako je Tomáš Šabatka, Josef Zbořil, Ivo Klimša, Jaroslav Jiřička a další. V nastupující generaci manažerů vidíme velký potenciál a jsme si jisti, že se jim podaří prosadit stejně jako jejich předchůdcům.

ACPP je členem CEPI (Evropská konfederace papírenského průmyslu), kde máme odborné zástupce ve všech čtyřech specializovaných výborech - klimatické změny a energetika, životní prostředí a bezpečnost, recyklace i les a dřevo. Jsme schopni se plně podílet na vytváření loby vůči Evropské komisi a dalším orgánům Evropské Unie a přenášet to do domácích aktivit.

Naše názory zejména při tvorbě nové nebo z EU převzaté legislativy uplatňujeme zejména prostřednictvím Svazu průmyslu a dopravy ČR, který je "Svazem svazů" a zastupuje český průmysl v tripartitě a realizuje veškeré oponentní a připomínkové akce vůči všem státním a jiným organizacím a institucím. Máme silné zastoupení v odborných sekcích, které zásadním způsobem ovlivňují požadavky a stanoviska průmyslu vůči státu. Pracujeme v následujících expertních týmech: environmentální politika (oběhová ekonomika, odpady, voda, ovzduší), energetika a klimatické změny, zaměstnanost a kolektivní vyjednávání, a hospodářská politika. Zástupce ACPP byl zvolen do dozorčí rady Svazu a silně uplatňujeme naše zájmy i v dalších jeho orgánech.

Pro zajištění výše uvedených aktivit jsou jednotlivé oblasti přiděleny do gesce jednotlivým členům představenstva. Máme také navázány přímé vazby na jednotlivá relevantní ministerstva a organizace, dále na české i evropské poslance, kde prosazujeme interní klíčové záležitosti přímo. Na některých důležitých tématech spolupracuje se skupinami dotčených asociací a jsme schopni postupovat společně a s větší silou. V poslední době je to například revize EU ETS, nový zákon o odpadech a vodní zákon, kde participujeme přímo při vytváření nové legislativy.

Spolupracujeme i s ostatními příbuznými svazy jako je ALDP (les a dřevo), SYBA (obaláři), SVVL (výrobci vlnitých lepenek), SPDS (druhotné suroviny), ČAOH (odpady), SPPC (odborná problematika papíru), SPP (polygrafický průmysl). Zastupujeme naše produkty i v obalovém systému EKOKOM.

Představenstva jsou otevřená všem členům. Při příležitosti valných hromad (1x ročně) organizujeme v rámci doprovodného programu setkání s významnými hosty, se kterými můžeme diskutovat aktuální důležité otázky průmyslu a ekonomiky (např. pan Niedermeyer, Dlouhý, Zbořil, atd.).

Kromě silné loby na stát a dotčené organizace se snažíme o propagaci našeho oboru na odborných papírenských akcích (seminářích a konferencích) a všech stupních společenských aktivit. V letošním roce budeme také přímo organizovat již třetí ročník úspěšné konference "Recyklace a oběhová ekonomika", kde se zaměříme kromě již zapojeného Slovenska i na další středoevropské státy.

Aktivně spolupracujeme se společností Veletrhy Brno, se kterou máme uzavřenou smlouvu, která zajišťuje výhodnější podmínky vystavování na veletrhu EmbaxPrint a spolupráci na další propagaci našeho průmyslu. Dále odborně spolupracujeme při vydávání časopisu Papír a celulóza, který je respektován jako velmi dobré odborné periodikum. Naši zástupci často prezentují oborové zkušenosti pro jiné světové, evropské i domácí organizace (např. BIR, CEPI, SPPC, EKOKOM atd.) Také spolupracujeme se všemi stupni škol včetně vysokých jako např. VŠ UMPRUM, UK FF a UP, kde propagujeme papírenský průmysl.

ACPP hraje dlouhodobě významnou roli i v sociální oblasti. Pravidelně vyjednává se zástupci odborového svazu DLV za naše průmyslové odvětví a uzavírá v zájmu členů Vyšší kolektivní smlouvu. Pro rok 2019 byla smlouva již podepsána.

Významnou součástí profitu pro členy ACPP je statistika. Participujeme v rámci CEPI na světové i evropské statistice a máme k dispozici dlouhodobá data a informace jak o našem průmyslu (papír, celulóza), včetně surovin (dřevo, sběrový papír), tak i environmentální a jiné statistiky. Bez těchto informací se žádný záměr nových investic neobejde.

Naše hospodaření je transparentní, vyrovnané a nákladově řízené. Během posledních pěti let se nám podařilo snížit náklady 3x, přičemž paradoxně naše práce a aktivita se zvýšila. Dosáhli jsme toho zapojením širšího okruhu expertů z členských organizací, kteří cítí prestiž i odpovědnost za další rozvoj našeho oboru a jsou velmi aktivní.

Jaroslav Tymich
President

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz