ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
jak se stát členem

jak se stát členem

Na vyžádání zašleme zájemcům v PDF nebo word přihlášku ke členství v ACPP (lesikar(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz).

ETICKÝ KODEX členů ACPP

 1. Úvodní ustanovení
  1. Etický kodex členů ACPP (dále jen EK) není obecně závazným předpisem a nenahrazuje zákon. Přijetí EK vychází z předpokladu, že i chování, které je plně v souladu se zákonem, nemusí být vždy etické. EK je přílohou stanov ACPP (v textu také asociace) a jeho dodržování je podmínkou členství v ACPP.
  2. EK stanovuje pravidla, jimiž se řídí chování členů vůči:
   1. ostatním členům ACPP
   2. dalším subjektům z papírenského průmyslu
   3. státním orgánům, ostatním podnikatelským subjektům a veřejnosti
   4. zaměstnancům
 2. Vztahy vůči ostatním členům ACPP
  1. Čestná konkurence se považuje za základ svobodného tržního systému, proto jsou nepřípustné jakékoliv akce, které by omezovaly volnost v získávání konkurenčních příležitostí. Při tom však nebudou získávány a shromažďovány informace, které jsou obchodním tajemstvím konkurentů a osoby pracující pro konkurenta nebudou nabádány k činnosti, která je proti jeho zájmům.
  2. Při výkonu podnikatelských činností, zejména pak správě fondů bude vynaloženo veškeré úsilí pro zajištění transparentnosti těchto činností. Povinná ochrana obchodního tajemství tím není dotčena.
  3. Jsou-li vůči státním orgánům, sdělovacím prostředkům či širší veřejnosti formulována stanoviska k zásadním otázkám příslušného oboru podnikání, budou tato stanoviska prezentována vždy tak, aby bylo jasně patrné, kdy jde o koordinovaný postoj asociace a kdy o individuální stanovisko toho kterého člena asociace. Vystupování jménem asociace nesmí být využito ve prospěch jednotlivého člena asociace.
 3. Vztahy vůči dalším subjektům z papírenského průmyslu
  1. Člen asociace se chová k ostatním právním subjektům korektně v duchu svobodného tržního systému. Pokud by zjistil neetické či protiprávní jednání ze strany partnera v papírenském odvětví, oznámí toto člen asociace představenstvu.
 4. Vztahy vůči státním orgánům, ostatním podnikatelským subjektům a veřejnosti
  1. Členové asociace budou obhajovat a prosazovat zájmy všech subjektů příslušného oboru podnikání a budou v tomto směru prosazovat koordinovaný postup. Při informování či reklamě určené veřejnosti budou prezentované výsledky podnikatelské činnosti pravdivé, budou obsahovat veškeré podstatné údaje a budou předkládány bez jakýchkoliv zkreslení. Zejména pak budou poskytovat odpovídající informační podporu přípravě obecně závazných právních předpisů.
  2. Členové asociace nikdy nepřipouštějí úplatkářství a ani zprostředkovaně je nevyužívají k získávání neoprávněných výhod nebo k neopodstatněnému usnadňování svých pracovních postupů.
 5. Vztahy vůči zaměstnancům
  1. Vůči svým zaměstnancům dodržují členové ACPP zásadu individuálního přístupu, zejména z hlediska odměny přiměřené odvedenému pracovnímu výkonu. Za žádných okolností se nedotýkají jejich lidské důstojnosti. Vycházejí přitom z toho, že kvalifikovaný zaměstnanecký potenciál je zárukou dobrých služeb poskytovaných zákazníkům a tím i úspěchu firmy.
  2. Zaměstnávají-li členové ACPP pracovníky, kteří přišli z konkurenčních společností, nepožadují od nich předávání utajovaných informací o konkurenční společnosti ani nevyužívají jakoukoliv utajovanou informaci, kterou tito pracovníci mohou mít.
  3. Členové asociace nezavádějí žádné pracovní postupy ani interní předpisy, které by jejich zaměstnance motivovaly k tomu, aby klientům poskytovali neúplné, nesprávné nebo zavádějící informace o výrobcích nebo službách.
  4. Zaměstnanci ACPP nejsou vázáni pokyny od členů ACPP, jestliže jsou ve své povaze protiprávní či jsou v rozporu s pravidly Compliance. V případě udělení takového pokynu je zaměstnanec povinen oznámit tuto skutečnost představenstvu asociace.
 6. Kontrola dodržování EK
  1. Na dodržování EK dbá každý člen asociace. Jeho povinností je také upozornit představenstvo asociace na případy, které nejsou v souladu s EK, a to i tehdy, když se proti pravidlům EK zachová jiný právní subjekt papírenského průmyslu, který není členem ACPP.
  2. V případě, že chybou člena asociace dojde k porušení povinností, které pro něho vyplývají z EK, je člen povinen informovat představenstvo asociace, že k takovému porušení došlo, s uvedením kroků, které povedou k nápravě v jím určeném termínu. Způsob a rozsah takové informace musí odpovídat míře porušení pravidel EK.
  3. Jednotlivé podněty týkající se nedodržování nebo porušování EK posuzuje představenstvo asociace. Podněty podávají zpravidla jednotliví členové nebo představenstvo z vlastní iniciativy, například i na základě zpráv ve sdělovacích prostředcích.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Při projednávání případů porušení EK postupuje představenstvo v souladu se Stanovami a uplatňuje při tom přiměřeně pravidla vztahující se k řešení sporů. 


Ing. Ivo Klimša, v. r.     Ing. Ivo Urbanec, v. r.
president ACPP           předseda dozorčí rady ACPP

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz