ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
stanovy

stanovy ACPP

I. Všeobecná ustanovení

Článek 1. Právní forma Asociace

Asociace českého papírenského průmyslu (dále jen „ACPP“ nebo „Asociace“) je právnickou osobou a má od 1. ledna 2014 právní formu organizace zaměstnavatelů podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která navazuje na svaz podnikatelů založený jako sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a je rovněž živnostenským společenstvem ve smyslu § 3 odst. 1. a 5. zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění (zákona o HK ČR a Agrární komoře ČR). Asociace je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu L, vložka č. 440. Asociace se řídí těmito stanovami (dále jen „Stanovy“).

Článek 2. Název a sídlo Asociace

 1. Název Asociace zní: Asociace českého papírenského průmyslu (zkratka ACPP).
 2. Sídlem ACPP je Praha (U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7).
 3. Identifikační číslo ACPP je: 005 70 648.

Článek 3. Trvání Asociace

Asociace se zakládá na dobu neurčitou.

Článek 4. Poslání, účel a cíle Asociace

 1. Posláním a účelem ACPP je na základě plné dobrovolnosti sdružovat právnické a fyzické osoby, které podnikají zejména v odvětví průmyslu papíru a celulózy a jejichž společným zájmem je vyvíjení činností k dosažení dále uvedených cílů, vždy však v souladu s ústavním pořádkem, zákony a ostatními platnými právními předpisy vydanými a platnými v České republice.
 2. Cílem ACPP je vykonávat činnosti ve prospěch odborných, hospodářských, právních a společenských zájmů svých členů, zastupovat je ve vztahu k vládě a státním orgánům ČR, odborovým svazům, ostatním zaměstnavatelským svazům v ČR i v zahraničí a jiným právnickým a fyzickým osobám.
  Aby ACPP naplnila své poslání, orientuje se na tyto hlavní cíle:
  1. soustřeďuje, analyzuje, zpracovává a rozšiřuje důležité poznatky a osvědčené zkušenosti z činnosti svých členů;
  2. reprezentuje zájmy odvětví ve vztahu ke Svazu průmyslu a dopravy ČR, k Radě hospodářské a sociální dohody ČR, k vládě ČR a k Parlamentu ČR a dalším státním institucím;
  3. reprezentuje své členy vůči odborovým orgánům a zastupuje je při kolektivním vyjednání s odborovými svazy k uzavření kolektivních smluv vyššího stupně;
  4. provádí poradenské činnosti;
  5. spolupracuje, připomínkuje nebo iniciuje nové právní předpisy související s podnikatelskou činností členů;
  6. vykonává aktivity v oblasti odborného školství v papírenském průmyslu, výchovy pro zvyšování kvalifikace pracovníků celulózo-papírenského průmyslu a pomáhá při zajišťování rekvalifikace;
  7. navazuje vztahy s obdobnými institucemi v zahraničí, spolupracuje s nimi a zastupuje zájmy svých členů v mezinárodních organizacích;
  8. zastupuje a propaguje zájmy svých členů ve vztahu k odborné i laické veřejnosti;

II. Členství a hospodaření

Článek 5. Členství, členské vztahy, práva a povinnosti členů.

 1. Členství v ACPP (dále jen členství, resp. člen) je dobrovolné a vzniká u zakládajících členů dnem konání ustavující valné hromady, u ostatních členů dnem rozhodnutí valné hromady o přijetí za člena.
 2. Členství má formu řádného individuálního, řádného kolektivního, zvláštního a čestného členství.
  1. Řádnými individuálními členy mohou být právnické a fyzické osoby podnikající v odvětví průmyslu papíru a celulózy nebo v souvisejících oblastech, a to bez rozdílu formy vlastnictví.
  2. Řádnými kolektivními členy mohou být sdružení, svazy a asociace právnických osob podnikajících v odvětví průmyslu papíru a celulózy nebo v souvisejících oblastech, a to bez rozdílu vlastnictví.
  3. Zvláštními členy mohou být fyzické osoby, které nejsou podnikatelským subjektem, a státní školská zařízení.
  4. Čestnými členy mohou být fyzické osoby, které se zasloužily o rozvoj a propagaci papírenského průmyslu.
 3. Noví členové jsou přijímáni na základě podané přihlášky za člena, která musí být vyplněná ve všech položkách a musí k ní být přiložen ověřený výpis z obchodního rejstříku vč. ověřených kopií živnostenských listů. Podává se písemně sekretariátu ACPP.
 4. Členové mají zejména právo:
  1. účastnit se valné hromady
  2. podílet se na tvorbě a činnosti orgánů ACPP v souladu se stanovami;
  3. podílet se na akcích, které ACPP pořádá a přednostně využívat jeho služeb a zařízení;
  4. předkládat návrhy a podněty k činnosti orgánů ACPP a jejích funkcionářů;
  5. členství v ACPP nevylučuje možnost členství v jiných podnikatelských a zaměstnavatelských svazech a sdruženích;
  6. nahlížet do dokumentace související s hospodařením ACPP.
 5. Členové jsou povinni:
  1. dodržovat stanovy ACPP;
  2. platit členské příspěvky a služby ACPP (týká se pouze řádných členů);
  3. v případě zvolení či schválení do funkce řádně tyto funkce vykonávat;
  4. v požadovaném termínu podávat informace, které ACPP potřebuje jako základ pro stanovení členského příspěvku, pro statistické účely, jakož i k dalším účelům schválených valnou hromadou ACPP, které jsou v souladu s platnými právními předpisy.
 6. V případě, že člen nezaplatí příspěvky a služby ACPP ve lhůtě splatnosti a ani do 60 kalendářních dnů po upomínce sekretariátu, je mu až do úhrady jeho závazků představenstvo oprávněno pozastavit členství v ACPP, což pro člena ACPP znamená ztrátu hlasovacího práva, práva zúčastnit se valné hromady a jiné činnosti ACPP.

Článek 6. Zánik členství

Členství v ACPP zaniká těmito způsoby:

 1. Vystoupením:
  Vystoupením může být členství ukončeno jen ke konci kalendářního roku. Oznámení o vystoupení musí být zaslána doporučeným dopisem představenstvu ACPP nejpozději tři měsíce předem, pokud nebude v odůvodněných případech dohodnuto s představenstvem jinak.
 2. Vyloučením:
  1. jestliže u člena zanikly podmínky pro členství, tj. ukončí podnikání v odvětví průmyslu papíru a celulózy nebo v souvisejících oblastech, a to bez rozdílu formy vlastnictví.
  2. nezaplatí-li člen stanovené členské příspěvky anebo neuhradí náklady poradenské činnosti ani po opakované písemné výzvě.
  3. neplní-li člen i přes upozornění dlouhodobě ostatní povinnosti vyplývající z těchto stanov;
  4. pro chování, které je v rozporu s etickým kodexem ACPP.
 3. Zánikem nebo smrtí člena
 4. Zánikem ACPP
  Při zániku členství podle článku 6. odst. 1 až 3 nevzniká nárok na vydání části jmění ACPP nebo jakýchkoli podílů na majetku ACPP, ani na vrácení členského příspěvku a úhrad za služby ACPP. 

Článek 7. Členské příspěvky

 1. Výše členského příspěvku řádných členů na příslušný rok se stanoví rozhodnutím valné hromady ACPP a příspěvek je splatný do 31. ledna příslušného roku. Zvláštní ani čestní členové neplatí členské příspěvky.
 2. ACPP nevede seznam členů ve smyslu ust.§ 236 odst. 1zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 

Článek 8. Hospodaření ACPP

 1. Hospodaření ACPP se řídí obecně závaznými právními předpisy a ročním rozpočtem ACPP, který schvaluje valná hromada ACPP. ACPP nakládá s majetkem v souladu se zájmy svých členů.
 2. Majetek ACPP tvoří hmotný majetek, majetková práva a finanční prostředky. ACPP hospodaří s tímto majetkem a do jeho výše ručí za své závazky ve vztahu k cizím subjektům.
 3. Příjmy ACPP tvoří zejména členské příspěvky, dotace, subvence a dary od cizích subjektů a příjmy z vlastní činnosti ACPP.

III. Orgány ACPP

Článek 9. Valná hromada, pravomoci, svolávání

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ACPP. Schází se minimálně 1krát ročně a je složena ze všech členů.
 2. Členská práva vykonává člen na valné hromadě svým statutárním orgánem nebo členem svého statutárního orgánu nebo osobou písemně pověřenou statutárním orgánem člena.
 3. Členská práva řádného kolektivního člena vykonává delegovaný zástupce kolektivního člena. Právo účasti na valné hromadě mají všichni členové kolektivního člena.
 4. V pravomoci valné hromady je:
  1. schvalovat a měnit stanovy;
  2. určovat program činnosti ACPP;
  3. volit členy představenstva a dozorčí rady;
  4. schvalovat výroční zprávu představenstva a programové prohlášení;
  5. schvalovat účetní uzávěrku za uplynulý rok a rozpočet na příslušný kalendářní rok;
  6. rozhodovat o výši členského příspěvku a úhrady poradenské činnosti ACPP na příslušný kalendářní rok;
  7. rozhodovat o přijetí nových řádných a zvláštních členů;
  8. rozhodovat o přijetí nových čestných členů na návrh alespoň tří členů ACPP;
  9. rozhodovat o vyloučení člena ACPP na návrh představenstva;
  10. odvolávat členy představenstva a dozorčí rady;
  11. rozhodovat o způsobu rozdělení vytvořeného zisku;
  12. rozhodovat o způsobu úhrady vzniklé ztráty;
  13. rozhodovat o zrušení ACPP s likvidací a o stanovení likvidátora
 5. Řádná valná hromada musí být svolána písemně a to dopisem nebo elektronickou poštou. Pozvánka musí obsahovat program jednání, datum, hodinu a místo jednání a musí být zaslána všem členům Asociace nejméně 14 dnů přede dnem jednání.
 6. Ve věcech hlasování valné hromady je možno přijímat rozhodnutí způsobem per rollam.
 7. ACPP si stanovuje tento způsob a tyto podmínky platnosti pro hlasování per rollam:
  1. hlasování per rollam probíhá e-mailem,
  2. lhůta pro odpovědi na otázky položené při hlasování je pětidenní (5 pracovních dnů),
  3. každý z účastníků hlasování je povinen při elektronické komunikaci (e-mail) vždy při své odpovědi zadat "Odpovědět všem", tedy touto cestou zajistit, aby jeho e-mail obdrželi i všichni ostatní adresáti přijatého e-mailu,
  4. iniciátor hlasování je povinen při elektronické komunikaci (e-mail) vždy požadovat "potvrzení o přečtení",
  5. iniciátorem může být: člen představenstva nebo ředitel z pověření prezidenta
  6. iniciátor hlasování per rollam je povinen oznámit výsledky hlasování nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení hlasování všem zúčastněným,
  7. hlasování per rollam ve věci valné hromady je písemně zaznamenáno do zápisu na jejím nejbližším jednání. Podklady do zápisu předá prezident.
 8. Mimořádná valná hromada může být svolána představenstvem z vlastní iniciativy nebo dozorčí rady nebo na podkladě písemné žádosti minimálně pěti řádných členů. Musí se konat nejpozději do 6 týdnů po doručení žádosti o jejím svolání.
 9. Mimořádná valná hromada je svolávána stejným způsobem a ve stejných lhůtách jak je uvedeno v článku 5.
 10. Ze zasedání valné hromady je pořízeno písemné usnesení, které obdrží všichni členové ACPP, představenstva a dozorčí rady.
 11. Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí hodiny od doby, na kterou byla svolána, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Pozvánka musí být zaslána členům nejpozději do 14 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a musí mít neměněný pořad jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet zúčastněných členů.

Článek 10. Rozhodování valné hromady

 1. Při valné hromadě má každý řádný člen jeden hlas, pokud není uvedeno dále jinak. Zvláštní a čestný člen má pouze hlas poradní.
 2. Při rozhodování o vztahu k odborovým svazům, zejména pak v otázkách kolektivních smluv a tarifních dohod vyššího stupně platí následující pravidlo o hlasování:
  Každý řádný člen má jeden základní hlas a na každých započatých 100 zaměstnanců dle údajů platných k 31. 12. předcházejícího roku mu náleží jeden další hlas. U řádného kolektivního člena je rozhodující součet zaměstnanců všech jeho členů.
 3. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomno více než 50 % řádných členů; usnesení se přijímají prostou většinou kromě bodu 4. až 7. tohoto článku.
 4. Rozhodnutí dle odst. 2 je přijato, jestliže pro něj hlasovaly více než tři pětiny přítomných hlasů na valné hromadě.
 5. Rozhodnutí o změně stanov ACPP rozhoduje valná hromada 2/3 většinou přítomných hlasů.
 6. Rozhodnutí o zániku ACPP rozhoduje valná hromada 2/3 většinou přítomných hlasů.
 7. Rozhodnutí o zrušení členství v ACPP na návrh představenstva rozhoduje Valná hromada s konečnou platností třípětinovou většinou přítomných hlasů.
 8. Hlasování na valné hromadě, kromě volby představenstva a dozorčí rady, se provádí aklamací.

Článek 11. Představenstvo Asociace

 1. Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem ACPP, řídí činnost ACPP mezi zasedáními valné hromady, které také odpovídá za svou činnost. Skládá se nejméně z 5 členů – fyzických osob volených na návrh řádných členů. Členem představenstva může být zvolen také ředitel sekretariátu, který nemusí být navržen žádným řádným členem, neboť jeho nominace je dána z titulu výkonu jeho funkce.
 2. Členové představenstva jsou voleni tajným hlasováním na období čtyř let. Počet volených členů na toto období navrhuje představenstvo. Zvoleni budou ti kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Opětovné zvolení je možné. Představenstvo volí ze svého středu prezidenta.
 3. Představenstvo může v průběhu volebního období za rezignujícího či zemřelého člena představenstva kooptovat nového člena představenstva až do původního počtu volených členů. Pokud počet členů představenstva řádně zvolených valnou hromadou poklesne v průběhu volebního období o více než 50%, svolá představenstvo mimořádnou valnou hromadu, která provede doplňující volby platné do konce původního volebního období.
 4. Na kooptovaného člena představenstva se pohlíží jako na řádně zvoleného.
 5. Představenstvo v rámci svých pravomocí:
  1. jako statutární orgán ACPP zastupuje asociaci v otázkách předmětu její činnosti;
  2. řídí činnost ACPP mezi zasedáními valné hromady;
  3. svolává valnou hromadu, rozpracovává její závěry a organizuje realizaci těchto závěrů;
  4. zpracovává a předkládá návrh kandidátky na volbu nového představenstva a dozorčí rady;
  5. vytváří pracovní skupiny, schvaluje jejich členy a vedoucí;
  6. předkládá valné hromadě zprávy o činnosti a programová prohlášení;
  7. předkládá valné hromadě po projednání v dozorčí radě účetní uzávěrku za uplynulý rok, návrh rozpočtu na příslušný kalendářní rok a návrh na stanovení členského příspěvku;
  8. předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku a návrh na způsob úhrady ztráty;
  9. stanovuje výši platu řediteli sekretariátu
  10. kooptuje členy představenstva v souladu se stanovami;
  11. jmenuje a odvolává ředitele sekretariátu.
 6. Představenstvo se schází v termínech stanovených prezidentem, nejméně 2krát ročně. Jeho zasedání řídí prezident nebo v jeho nepřítomnosti pověřený člen představenstva, zpravidla viceprezident.
 7. Pokud stanovy ACPP neurčují jinak, je představenstvo usnášení schopné, je-li přítomna většina jeho členů a jeho usnesení jsou přijímána (rozhoduje) většinou hlasů zúčastněných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.
 8. Představenstvo může na návrh prezidenta přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním anebo hlasováním pomocí emailu. Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů představenstva. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
 9. Ze zasedání představenstva je pořizován zápis, který je zasílán všem členům představenstva a dozorčí rady. Ostatní členové jsou informováni prostřednictvím webových stránek ACPP.
 10. Člen představenstva může odstoupit písemným oznámením představenstvu. Jeho členství v představenstvu zaniká dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo na svém nejbližším zasedání.

Článek 12. Dozorčí rada Asociace

 1. Dozorčí rada se skládá nejméně ze tří členů, kteří jsou zvoleni valnou hromadou na období čtyř let. Ze svého středu si volí předsedu.
 2. Návrhy na členy dozorčí rady předkládá valné hromadě představenstvo. Členové dozorčí rady nesmějí být členy představenstva nebo zaměstnanci sekretariátu.
 3. Činnost dozorčí rady spočívá v těchto oblastech:
  1. vyjadřuje se k návrhu účetní uzávěrky a k návrhu ročního rozpočtu ACPP;
  2. dohlíží na finanční hospodaření ACPP a dodržování stanov ACPP;
  3. má právo svolat mimořádnou valnou hromadu;
  4. předseda dozorčí rady má právo zúčastnit se zasedání představenstva.
 4. Dozorčí rada se schází nejméně 2krát ročně na svých řádných zasedáních. Mimořádné zasedání může být iniciováno členem dozorčí rady, valnou hromadou, představenstvem nebo písemnou žádostí minimálně tří členů ACPP.
 5. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Usnesení jsou přijímána prostou většinou přítomných členů, při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.
 6. Ze zasedání dozorčí rady je pořizován zápis, který je zasílán všem členům dozorčí rady a představenstva.

Článek 13. Prezident

 1. Prezident jako člen statutárního orgánu ACPP je oprávněn samostatně vystupovat, jednat a podepisovat jménem ACPP a zastupovat ACPP ve všech záležitostech.
 2. Prezident má právo zúčastnit se zasedání dozorčí rady, jmenovat a odvolávat viceprezidenta. V mimořádných případech, zejména když je prezident nepřítomen, zastupuje Asociaci ve všech záležitostech viceprezident nebo jiný představenstvem pověřený člen představenstva.

Článek 14. Sekretariát

 1. Sekretariát jako výkonný orgán ACPP sestává z ředitele a případně ostatních zaměstnanců. Sekretariát zabezpečuje zejména:
  1. odbornou agendu související s činností ACPP;
  2. administrativní činnost pro orgány ACPP;
  3. efektivnost hospodaření ACPP podle schváleného rozpočtu a platných předpisů;
  4. pracovněprávní, mzdovou a sociální agendu svých zaměstnanců.
 2. Ředitel sekretariátu:
  1. jedná jménem ACPP v pracovněprávních vztazích a v ostatních vztazích, pouze na základě zmocnění a v souladu s rozhodnutím valné hromady nebo představenstva;
  2. řídí činnost sekretariátu.

Článek 15. Odborné skupiny

Činnost ACPP je založena především na dobrovolné činnosti jejích členů. K realizaci zájmů členů vytváří představenstvo podle odborných a dalších hledisek pracovní skupiny. Skupiny vykonávají různorodou odbornou činnost v souladu se stanovami ACPP.

IV. Zánik ACPP, závěrečná ustanovení

Článek 16. Zánik ACPP

 1. O zrušení ACPP s likvidací rozhoduje valná hromada.
 2. Valná hromada stanoví likvidátora.
 3. Likvidátor je povinen zejména:
  1. soustředit peněžní prostředky na jednom účtu u jednoho peněžního ústavu;
  2. vypořádat odvody do státního rozpočtu, daně, poplatky;
  3. vypořádat závazky a pohledávky;
  4. zpeněžit majetek asociace nejhospodárnějším a nejrychlejším způsobem;
  5. podávat členům průběžné hlášení o průběhu likvidace.
 4. Veškerá likvidace se provádí dle ust.§ 269 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, přiměřeně jen v rozsahu daném ust.§ 3025 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 5. Vypořádání majetku ACPP se při jeho zániku provede mezi řádné členy, a to poměrem plateb, které řádní členové zaslali do data zániku ACPP počínaje 1. lednem roku předcházejícího.

Článek 17 Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou ACPP. K témuž datu se ruší stanovy ACPP ze dne 4. 12. 2008 včetně dodatků a novelizací.
 2. Přílohou těchto stanov je Etický kodex členů Svazu průmyslu papíru a celulózy ze dne 22. 10. 1998, který platí pro všechny členy ACPP.


V Hostinném, dne 15.5. 2015

Ing. Petr Sedláček v.r.                 Ing. Jaroslav Tymich
prezident ACPP                            viceprezident ACPP

Stanovy byly schváleny 53. Valnou hromadou ACPP konanou dne 15.5. 2015 v Hostinném.

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz