ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
140. výročí papírenského svazu (1872)

140. výročí papírenského svazu (1872)

15.05.2012

Dvě historická data v zemích rakouského císařství významně přispěla rozvoji v oboru průmyslové výroby papíru a jeho zpracovávání a později i celulózy. Bylo to zrušení poddanství v roce 1848, které poskytlo pracovní sílu a živnostenský zákon z roku 1858 zcela uvolňující svět podnikání, kde poté našli uplatnění lidé jak s progresivním technickým myšlením tak i obchodním talentem.

Na 20. prosince 1871 skupinka mladých manažerů a papírenských majitelů svolala do Vídně setkání zájemců o založení profesní organizace, sdružující všechny země monarchie. Zvolený pracovní výbor připravil návrh stanov a ustavující schůzi, která se uskutečnila dne 7. května 1872 ve Vídni. Toho dne přijalo členství v nově založeném sdružení třicet tři papírenských továrníků, kteří vyráběli papír na 58 papírenských strojích. Členy výboru se stali: A. von Barber, W. Coulon, J. Grodl, M. Grube, H. Kayser, M. Mayr, E. Musil, A. Pokorny, P. Roeder, J. Syz, S. Schloss, V. E. Weitmann a E. Zawadil. Organizace byla nazvána "Der Verein der österr.-ungar. Papierfabrikanten" (Spolek neboli sdružení rakousko-uherských papírenských továrníků).

Do spolkové činnosti pak zasáhl výrazně krach na vídeňské burze dne 9. května 1873. Mezi postiženými byli i členové námi sledovaného spolku Anton Pokorny a Heinrich Kayser. Paul Roeder však naopak patřil mezi ty, kteří na krizi vydělali. Vzhledem ke špatnému vývoji odvětví a pro a lhostejnost mezi členy dospěl přípravný výbor papírenského sdružení k závěru, který měl být projednán na mimořádné schůzi v říjnu 1874 ve Vídni. Na program dali pouze jediný bod - zrušení a úřední výmaz spolku ze soudního rejstříku. Když se však shromáždění sešlo, k překvapení výboru byla jednohlasně podpořena další existence společnosti papírenských továrníků. A následně ještě téhož roku byla založena i „Pojišťovna papírenského průmyslu“ (Versicherungsverband für Papierindustrie). Na shromáždění dne 18. října 1874 byl zvolen prvním presidentem (předsedou) papírenského spolku Paul Roeder (působil v papírně Císařský mlýn v Bubenči, v Maršově, později byl u založení Theresienthalerské papírny a také celulózky v dolnorakouské obci Kematen).

Působení spolku papírenských továrníků v letech 1872-1900 lze rozdělit do tří období. První období v letech 1872-1879 je ve znamení potíží personálních a institucionálních včetně krachu na burze. Pozornost byla zaměřena na založení pojišťovací společnosti. Druhé období 1880-1889 se vyznačovalo studiem a zaváděním sociálně politických opatření v jednotlivých závodech. Nejvíce bylo projednáváno úrazové pojištění zaměstnanců. Zde vykonal největší práci pan Theodor Eichmann (Maršov), který ve shodě s jinými obory vymezil základní potřeby tohoto zákona. K úplnému rozšíření a zavedení zákona však zatím nedošlo.

Třetí období od roku 1900 je obdobím růstu spolkového života i celého oboru. V té době k papírenskému průmyslu patřily i továrny na dřevěný obrus a továrny na celulózu, které dříve bývaly samostatnými organizacemi. Toto období se však nejvíce vyznačovalo trvalým poklesem cen a výrobci se začali snažit o specializaci výroby papíru a také o zvýšení spotřeby papíru k dosud neznámým potřebám užití. Je to však také období zvyšování kvality, kde významně pomohl ustavený zkušební ústav při Živnostensko- technologickém muzeu ve Vídni. Za vzájemné spolupráce byla založena „Odborná škola pro papírenský průmysl“ (Fachschule für die Papierindustrie). Zde začali studovat především synové vedoucích výroby, provozních mistrů a dozorců i dalších zaměstnanců papíren, aby byla posílena tradice papírenského průmyslu.

Po získání samostatnosti Československa po první světové válce byl v říjnu 1918 založen na našem území oborový svaz s názvem Hospodářské sdružení průmyslu papíru. Jeho činnost však byla ukončena okupací. K obnovení činnosti papírenského svazu došlo v roce 1945 pod názvem Hospodářská skupina pro průmysl papíru, v roce 1949 však došlo k opětovnému zániku organizace.

Dne 15. října 1990 byl pak založen nově koncipovaný Svaz průmyslu papíru a celulózy (SPPaC), jehož oficiální registrace se uskutečnila 4. 9. 1991. Po sedmnácti letech (2008) se pak 39. valná hromada Svazu průmyslu papíru a celulózy rozhodla změnit název na Asociace českého papírenského průmyslu (ACPP) a zároveň představila i nové logo. V roce 2010 se pak sekretariát asociace přestěhoval z Prahy do Štětí.

Dne 7. května 2012 jsme si tak připomněli již 140 let působení oborové papírenské organizace u nás.

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz