ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
46. valná hromada ACPP

46. valná hromada ACPP

09.12.2011

Poslední letošní VH ACPP se uskutečnila dne 30. listopadu v zasedací místnosti společnosti Mondi Štětí a.s. Valnou hromadu zahájil uvítáním přítomných členů a hostů (pánové J. Palčinský za Svaz velkoobchodů papírem, V. Volek za SYBA a J. Kindl za SPPC) a dále řídil člen představenstva p. Karas. Pan Renner poté informoval o plnění usnesení z poslední VH a dále navázal zprávou o stavu členské základny. K datu konání 46. VH má ACPP 26 členů, z toho 19 řádných a 7 zvláštních. O ukončení řádného členství požádala doporučeným dopisem ze dne 27. září 2011 společnost Erma elan engineering spol. s r.o. a rovněž společnost Duropack Bupak Obaly s. r. o. oznámila ukončení členství k 31. 12. 2011.

Zprávu o činnosti s důrazem na akce směřující ke zvýšení efektivity a úsporám přednesl prezident ACPP p. Ivo Klimša. Připomněl dosud provedená úspěšná organizační opatření. Přestěhování sekretariátu do Štětí přineslo nemalé úspory provozních nákladů a byla vyřešena palčivá otázka další existence časopisu Papír a celulóza (jeho kontinuita, kvalita i životaschopnost je v současné době zajištěna). Zkušební rok 2011 byl při jednání s ředitelem Vydavatelství Svět tisku p. Jamrichem hodnocen jako úspěšný, takže autorská práva časopisu PaC budou od 1. ledna 2012 převedena na zmíněné vydavatelství. Přes všechny uvedené úspory byl představenstvem schválen další plán na zefektivnění a zlevnění činnosti ACPP. Připravovaná opatření si kladou za cíl zajistit základní potřeby členských subjektů se současnou redukcí nákladů členů na služby ACPP téměř na polovinu. Využijí se synergie činnosti sekretariátu ACPP a sekretariátů České asociace dřevozpracujících podniků (ADP) a nadace Dřevo pro život.

Zprávu dozorčí rady asociace pak přednesl její předseda pan Urbanec. DR konstatovala, že neshledala žádné závady v hospodaření asociace a čerpání finančních prostředků bylo omezeno na nezbytné minimum. Zprávu o vývoji hospodaření za rok 2011 a návrhy rozpočtů na roky 2012 a 2013 přednesl p. Jiřička. Pro tyto rozpočty představenstvo připravilo plán příjmů na základě výrazného snížení výše úhrad za služby, když koeficient se snižuje z 0,2815 na 0,17 promile. Výše členských příspěvků se nemění.

Krátká zpráva o statistických výsledcích českého papírenského průmyslu byla přednesena p. Rennerem. Poté následoval návrh na změnu stanov, který zdůvodnil pan Žižka. Protože všichni členové návrh s předstihem dostali a měli možnost se ke stanovám vyjádřit, nebyla k návrhu vznesena žádná připomínka a v následujícím hlasování je valná hromada ACPP schválila. V další části 46. VH pak informoval pan Renner o tom, že na rok 2012 nebude uzavřena žádná nová kolektivní smlouva, platnost stávající bude tudíž automaticky prodloužena.

Pan Lešikar přítomné informoval o přípravách účasti ACPP na veletrhu Embax v Brně (již konec února 2012). V současné době projevilo o prezentaci na společném stánku již 8 členských firem, prostor dostanou i školy, samostatně bude vystavovat společnost CIVEST. Předběžně se při této příležitosti počítá i se zasedáním představenstva a tiskovou konferencí, na které by se ACPP mohla představit veřejnosti a připomenout výročí 140 let od založení první organizace papírenských výrobců na našem území.

Pan Volek z Obalové asociace SYBA následně vyjádřil ve svém příspěvku dobrý pocit ze spolupráce s časopisem PaC, informoval o připravovaných odborných výstavách v příštím roce a projevil zájem o koordinační pracovní schůzky na úrovni sekretariátů.

Na téma vzdělávání, smutné to kapitoly papírenského průmyslu, vystoupil pan Sitta. V současnosti se začíná s analýzou potřeb papírenského průmyslu a požádal papírenské podniky o aktivní spolupráci. Prioritní snahou bude zabezpečit vzdělávací programy pro potřeby papírenských společností, ale do budoucnosti lze uvažovat i o vzdělávání zainteresované veřejnosti s možnými finančními příjmy.

Závěrem bylo jednomyslně přijato usnesení a 46. valná hromada byla ukončena. -KR-

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz