ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
47. valná hromada ACPP

47. valná hromada ACPP

12.06.2012

V jarním období se konala řádná zasedání představenstva ACPP dne 16. dubna 2012 v Popicích a 24. května 2012 ve Štětí. Jednání představenstva se zabývala řešením operativní problematiky, hospodařením ACPP, reorganizací práce sekretariátu asociace, možnou spoluprací s obalovou asociací Syba, přípravou 47. VH a dalšími aktuálními záležitostmi.

V návaznosti na jednání představenstva ve Štětí se pak zde konala v květnu také 47. valná hromada Asociace českého papírenského průmyslu. ACPP měla k datu konání valné hromady 16 řádných členů a 8 členů zvláštních, přítomni byli zástupci 75 % členských firem a jeden zvláštní člen.

Účastníci VH byli nejprve informováni o plnění usnesení ze 46. valné hromady, odsouhlasili ukončení členství společnosti Careo s. r. o. a MK Trade Plzeň s. r. o. k 31. 12. 2011, přijetí společnosti NANOGRAPH, s. r. o. za řádného člena asociace ke dni 5. 4. 2012 (hlasování proběhlo per rollam) a přijetí p. Meloty za zvláštního člena ACPP. Představen byl účastníkům také nástupce ředitele sekretariátu ACPP pana K. Rennera, který odchází do důchodu. Je jím Mgr. Patrik Mlynář, současně pracující také v Asociaci dřevozpracujících podniků (ADP).

Zprávu představenstva o činnosti ACPP za období od 46. do 47. valné hromady v oblastech les a dřevo, energie, sběrový papír, statistika a o organizačních změnách v činnosti asociace přednesli členové předsednictva zodpovědní za příslušné oblasti.

Valná hromada také schválila přednesenou účetní závěrku za rok 2011, převedení zisku roku 2011 na účet nerozdělených zisků a ztrát, provozní a personální změny sekretariátu ACPP v průběhu roku 2012, doplnění a úpravu Etického kodexu ACPP, který byl již dříve všem členům poslán k připomínkování a zvolila paní Jíchovou a pana Flíčka za členy dozorčí rady ACPP (předsedou zůstává p. Urbanec).

Mezi různými informacemi také zaznělo slovo bývalého dlouholetého představitele členské firmy GT Mandl, pana Zvonimíra Nového, který informoval přítomné o záměru města Merklín vybudovat v již nepracující bývalé papírně v místní části Pstruží papírenskou a tiskařskou expozici. Představenstvo ACPP, informované o toto záměru již předtím písemně, se ke spoluúčasti na vybudování tohoto muzea, které by mělo být zaměřeno na historii strojní papírenské produkce, aktivně přihlásilo a bude realizaci této myšlenky podporovat.

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz