ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
53. Valná hromada ACPP

53. valná hromada ACPP

10.06.2015

Dne 15. května 2015 se v zasedací místnosti Techtex sport hotelu v Hostinném uskutečnila již 53. Valná hromada ACPP. Jako obvykle jí předcházelo další z pravidelných zasedání představenstva ACPP.

Valnou hromadu zahájil uvítáním přítomných prezident ACPP Petr Sedláček a navrhl zvolit předsedajícím VH pana Ivo Klimšu. Po úvodních formálních procedurách se ujal slova p. Musil, který informoval přítomné o plnění usnesení z 52. VH ACPP. Zmínil také zvolení paní Lenky Jíchové předsedkyní dozorčí rady asociace a odsouhlasení KSVS na rok 2015 metodou per rollam členy ACPP.

Zprávu o činnosti ACPP zahájil p. Sedláček informací o dalším vývoji energetiky v papírenském průmyslu. Pan Klimša pak představil stav v zásobování celulózek dřevem a přiblížil úzce související činnost ALDP, kde je členem Mondi Štětí i Biocel Paskov. O situaci v oblasti odpadů a recyklace u nás i v Evropě obšírněji pohovořil pan Tymich, viceprezident ACPP. Na závěr zprávy o činnosti pak pan Musil krátce informoval o hlavních bodech činnosti sekretariátu hlavně ve vztahu k organizaci CEPI v Bruselu a v rámci ČR vůči externím organizacím, hlavně Svazu průmyslu a dopravy, kde byl zvolen do dozorčí rady. Všechny uvedené oblasti práce zůstávají nadále nedílnou součástí akčního plánu ACPP na rok 2015.

Poté byla přednesena zpráva dozorčí rady ACPP pro VH, zahrnující kontrolu výsledků hospodaření ACPP za období roku 2014 (bez připomínek), návrh na odpis nedobytných pohledávek za společností JIP Větřní z let 2012/13 a doporučila schválení ziskového hospodaření ACCP za rok 2014 s výše uvedeným odpisem.

Poté byl představen a projednán návrh úprav stanov ACPP. Hlavním motivem několika změn je nutnost zajištění souladu s novou právní úpravou, hlavně Občanským zákoníkem, a odsouhhlasená změna sídla ACPP zpět do Prahy (U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7). Doplněný návrh nových stanov ACPP byl následně jednomyslně schválen.

Zazněla také krátká zprávu o výsledcích českého papírenského průmyslu za rok 2014 pana Lešikara, ve které v hodnocení celého roku konstatoval, že výroba papíru i jeho spotřeba v ČR se po dlouhém období poklesu zvýšila. Tento trend by měl pravděpodobně pokračovat i v roce 2015 vzhledem k plnému nájezdu nových výrobních kapacit.

V rámci doplňkové volby nového člena dozorčí rady pak VH jednomyslně zvolila do této funkce paní Květoslavu Pršalovou (EURO WASTE).

V závěrečném bodu vystoupil pan Sitta s informací o projektu vzdělávání – kurzy o papíru pro polygrafické firmy (zaměření na střední a nižší technický personál) a zmínil se také o záměru vybudovat certifikovanou laboratoř pro papírenský průmysl. Dále informoval i o situaci v JIP Větřní. Pan Tymich pak ještě informoval o aktivitě J. Zbořila, který se ujme opětovně práce na environmentálních statistikách.

Přítomným byly také představeny zbývající publikace, které má ACPP na skladě (slovníky a několik knižních titulů s papírenskou tématikou), které jsou členům i dalším zájemcům k dispozici za velmi výhodné ceny.

Pan Tymich v závěru přednesl přítomným návrh usnesení z této 53. VH ACPP, které bylo jednomyslně přijato.

Zástupci představenstva i sekretariátu ACPP se v uplynulém období účastnili také na řadě jednání s ministerstvy, partnerskými svazy a organizacemi jako je SP ČR, ALDP, Společnost tisku a Společnost průmyslu papíru a celulózy při ČSVTS (příprava konference Papír a celulóza 2015 v Mělníku a ve Štětí ve dnech 17.-19. června), Sdružení polygrafů, PEFC i na firemních akcích některých členů (slavnost k výročí 180 let výroby papíru v KRPA Hostinné, nebo obalový den společnosti Smurfit Kappa).

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz