ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
ACPP v dubnu 2021

ACPP v dubnu 2021

29.04.2021

Aktuální situace v průmyslu papíru a celulózy v ČR, ale i EU z pohledu pandemie COVID 19 a činnost ACPP v počátku roku byla hlavním tématem on-line jednání představenstva ACPP dne 8. dubna 2021.

V rámci vedení ACPP a krizového týmu probíhaly operativní konferenční hovory a pravidelná komunikace se členy ACPP (dílčí aktivity, informace, dotazy) s vazbou na krizový tým SP ČR a orgány státní správy.

ACPP se přímo podílí na aktivitách SP ČR se zaměřením na témata „kurz arbeit“, programy Antivirus, „home office“, problematiku kritické infrastruktury versus nezbytné segmenty a výroby, spolupráci s MPO atd.

ACPP je také součástí jednacího týmu s MZdr ČR. V rámci této spolupráce proběhly tématické webináře, na kterých vystoupili i manažeři Mondi Štětí. Ve spolupráci se SP ČR pak ACPP spolu s dalšími profesními svazy přispěla k odvrácení uzávěry průmyslu (např. zdůrazněním významu essential segmentů).

Představenstvo vzalo na vědomí informaci o předběžném výsledku hospodaření ACPP, stavu uzavření smluv na rok 2021 a platební disciplíně.

Prezentovány byly představenstvu také statistické výsledky za rok 2020. V průmyslu papíru a celulózy v ČR došlo, přes významné vnější vlivy pandemie, ve výrobě papírů, kartonů a lepenek celkově jen k poměrně malým změnám.

Došlo k navýšení výroby vláknin a bylo sebráno o 1 % více papíru určeného pro recyklaci (jeho tuzemská spotřeba se zvýšila na 230 tis. tun). Papírenská výroba vykázala vloni proti roku 2019 vzestup na 101 %, především díky vyšší výrobě obalových a balicích papírů, včetně surovin na VL (+2 %). J. Tymich tuto informaci doplnil shrnutím výsledků 2020 za celou CEPI a zdůraznil pokles produkce většiny druhů papírů, kromě obalových a surovin na vlnité lepenky.

Následně zazněla Informace z komisí CEPI (nová strategie EU k ochraně klimatu, Green Deal, 4evergreen, recyklovatelnost, oddělený sběr papíru, cirkulární ekonomie, taxonomie, energetika, SUP, nová lesnická strategie, LULUCF a další) a pracovních skupin SP ČR. Zde se jedná o výstupy z následujících skupin:

  • velká tripartita – výstupy z jednání (Green Deal, Národní plán obnovy atd.)
  • kritický postoj SP ČR k přípravě Národního plánu obnovy a dosavadní absenci konkrétních projektů pro subjekty v průmyslu
  • mapa dotačních programů na další období a jejich využití (Modernizační fond, OPIK)
  • Studie o dekarbonizaci průmyslu
  • nová odpadová legislativa

Agenda EU s dopadem na průmysl papíru a celulózy si vyžaduje posílení možností jejího zpracovávání a vyřizování za ACPP ve spolupráci s ALDP/LDK, což bude řešeno personálními opatřeními.

Zvláštním bodem jednání byla Informace o činnosti Oddělení dřeva, celulózy a papíru na Univerzitě Pardubice (UP). Byl přijat návrh, aby ACPP připravila dopis podporující budoucnost ODCP na UP a zároveň doporučeno, aby J. Gojný připravil konkrétní nabídku o možnostech běžného i licenčního studia a výzkumu, kterou bude ACPP sdílet se svými členy.

V souvislosti se zmíněnými tématy bylo navrženo zvážit včlenění SPPC při ČS VTS do ACPP, aby došlo k efektivnější spolupráci a využití potenciálu obou subjektů.

Z dalších aktivit v roce 2021 byly zmíněny následující:

  • spolupráce s Dílnou ručního papíru Litoměřice, kdy ACPP podporuje finančně vydat publikaci o Dílně v roce 2021 a prodiskutuje možnosti rozšíření koncepce Dílny do dalších regionů v ČR,
  • veletrh EmbaxPRINT – byl v roce 2020 ale i letos několikrát odsunut, nakonec se vůbec neuskuteční,
  • seminář o recyklaci – realizace bude dle epidemické situace, je možnost konání i online formou,
  • jednání valné hromady ACPP proběhne do konce června, pokud možno prezenčně – termín bude upřesněn,
  • na listopadové valné hromadě by měla proběhnout volba nového představenstva a dozorčí rady ACPP.
nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz