ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
informace z jednání 44. valné hromady ACPP v Praze

informace z jednání 44. valné hromady ACPP v Praze

11.02.2011

Dne 20. ledna 2011 se konala v hotelu Baroko v Praze 10 odložená řádná 44. valná hromada ACPP.

Jejímu konání předcházelo zasedání představenstva ACPP, na které se dostavil jako host také p. Martin Jamrich, jednatel vydavatelství Svět tisku, s nímž byla upřesněna připravená dohoda o převzetí vydávání časopisu Papír a celulóza v roce 2011. Dále se představenstvo zabývalo především přípravou podkladů pro následující valnou hromadu ACPP. Té se účastnilo 73,7 % řádných členů a byla tudíž usnášeníschopná.

Valnou hromadu zahájil a řídil člen představenstva p. Melota. V úvodu byl schválen návrh na drobnou změnu programu proti pozvánce, byla zvolena návrhová komise (J. Tymich a M. Dittrich) a mandátová komise (P. Volejník, M. Lešikar). Poté bylo dokladováno plnění usnesení z poslední VH.

Navázala zpráva o stavu členské základny (o ukončení řádného členství požádala ke konci roku 2010 s.r.o. AF-Engineering z důvodu dlouhodobé změny orientace společnosti na energetiku, za řádného člena byla přijata společnost NEOGRAPH, a.s. ze Štětí). Hlavní zpráva o činnosti asociace obsahovala stručné připomenutí aktivit za období od 43 VH, hlavně pak zprávu prezidenta asociace pana Klimši o situaci v zásobování dřevní hmotou a o vystoupení ACPP z KLDS pro nesoulad zájmů s některými jinými jejími členy (společnosti Mondi Štětí a Biocel Paskov poté iniciovaly založení ADP, která prosazuje zájmy velkých zpracovatelů dřeva působících v ČR). Zprávou o recyklaci papíru pokračoval pan Tymich, který znovu zdůraznil nesoulad mezi spotřebou a sběrem papíru určeného k recyklaci v důsledku nedostatku zpracovatelských kapacit v tuzemsku. Pan Tymich jako zástupce ACPP v Radě pro druhotné suroviny (poradního orgánu pracovního týmu pro hospodářskou politiku) energicky prosazuje do usnesení tohoto orgánu, aby se věnovala zvýšená pozornost nebezpečí energetického využití některých druhotných surovin před zákonnou preferencí recyklace. Zprávu věnovanou vztahu energetiky a papírenského průmyslu poté přednesl pan Žižka. Pan Melota pak přítomné seznámil s vývojem jednání okolo časopisu Papír a celulóza a o dohodě a podmínkách předání časopisu vydavatelství Svět tisku. Zprávu dozorčí rady ACPP přednesla členka DR paní Brožková. Následovala zpráva o vývoji hospodaření za rok 2010 p. Jiřičky (po dvanácti měsících je vykazována úspora vůči rozpočtu a projevila se úsporná opatření v souvislosti s přestěhováním kanceláře do Štětí). Přítomní byli poté seznámeni s návrhem rozpočtu na rok 2011.

Důležitým bodem byla informace p. Meloty o vyjednávání s představiteli odborového svazu DLV, které se uskutečnilo v říjnu v sídle odborové centrály v Praze, kterého se za ACPP zúčastnili mimo pana Meloty i zástupci největších členů. Výsledkem jednání byl odbory akceptovatelný návrh dvou variant vyšší kolektivní smlouvy.Varianta vyšší kolektivní smlouvy s rozšířením o další subjekty (kategorií NACE 17.11 - výroba buničiny a NACE 17.12 – výroba papíru a lepenky) byla poté velkou většinou hlasů schválena.

Po krátké přestávce nechal řídící valné hromady hlasovat o přijetí představenstvem dohodnutých smluvních podmínek k předání časopisu PaC vydavatelství Svět tisku. Současně přítomní souhlasili s vypuštěním posledního odstavce §5 stanov (" vydává odborný časopis Papír a celulóza").

JUDr. Sitta poté představil přítomným staronovou členskou firmu NEOGRAPH, a.s. jako významného světového hráče ve výrobě papírů jištěných proti padělání a uměleckých kartónů. Na závěr jednání pak bylo jednomyslně přijato usnesení z jednání a p. Melota 44. valnou hromadu ukončil.

Klaus Renner

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz