ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
informace z podzimní valné hromady ACPP

informace z podzimní valné hromady ACPP

04.12.2018

Již 60. valná hromada ACPP se uskutečnila dne 6. listopadu 2018 ve společnosti Huhtamaki ČR, v Přibyslavicích. VH předcházelo pravidelné zasedání představenstva ACPP.

Valnou hromadu zahájil prezident ACPP Jaroslav Tymich a současně informoval přítomné o odborném programu, který byl připraven po ukončení valné hromady tj. o diskusi členů ACPP s hostem p. Sylvainem Lhôte, generálním ředitelem CEPI. Poté p. Hospůdka stručně představil hostitelskou společnost Huhtamaki.

Předsedajícím 60. valné hromady byl zvolen pan Jaroslav Jiřička, který následně řídil průběh jednání. Na úvod informoval o plnění usnesení z 59. VH ACPP a o stavu členské základny p. Ševčík (k datu zahájení 60. VH měla ACPP 26 členů, z toho 18 řádných a 8 zvláštních).

Zprávu o činnosti ACPP za rok 2018 uvedl p. Tymich, který zrekapituloval činnost představenstva, plnění cílů programového prohlášení a činnost zástupců ACPP v rámci CEPI i SP ČR. V rámci této prezentace také p. Zbořil informoval VH o vývoji v oblasti EU ETS.

O aktivitách sekretariátu a výstupech z jednání komisí CEPI a ADG informoval p. Ševčík a poté se ujal slova p. Klimša, který ve zprávě o lesu a dřevě informoval o situaci na trhu se dřevem. Dále vystoupil znovu p. Tymich, který pohovořil o situaci v oblasti recyklace u nás i v Evropě.

P. Ševčík pak členy informoval o dosavadním formálním a věcném průběhu vyjednávání o KS na rok 2019. Dalším vyjednáváním byl pověřen p. Melota a p. Ševčík s tím, že cílem je na základě podmínek členů ACPP dosáhnout stejného znění, jako má stávající platná KSVS.

Paní Jíchová poté přednesla zprávu dozorčí rady, projednanou dne 1.11. 2018. DR zároveň doporučila přijmout návrh rozpočtu 2019.

K žádosti o přijetí za člena ACPP společnosti Stavosur s. r. o. bylo kostatováno, že byla akceptována hlasováním "per rollam". Společnost Sitta Factory s.r.o informovala o vystoupení z ACPP a ukončení členství k 31.12. 2018, které bylo vzato na vědomí. Poté předsedající VH p. Jiřička informoval o změnách v představenstvu tj. o rezignaci p. Petra Domina a p. Iva Klimši a poté o dvou žádostech o přijetí za zvláštního člena ACPP (p. Jan Novák a p. Ivo Klimša). VH přijetí nových zvláštních členů schválila. Představenstvo za rezignujícího p. Klimšu kooptovalo nového člena, pana Petra Sedláčka, generálního ředitele společnosti Lenzing Biocel Paskov a. s.

Projednávány byly i výsledky hospodaření za 1 - 9/2018, předpoklad ročního výsledku 2018 a návrh rozpočtu a výše úhrad za služby a členských příspěvků pro rok 2019. Následně valná hromada všemi přítomnými hlasy plánovaný rozpočet schválila.

Zprávu o aktuálních statistických výsledcích a vývoji českého papírenského průmyslu pak přednesl p. Lešikar.

Na závěr VH ještě postupně vystoupili p. Svatopluk Úředníček, jednatel Stavosur s.r.o., který krátce představil tuto společnost, p. Miloš Kužvart ředitel ČAObH s prezentací o aktivitách a cílech České asociace oběhového hospodářství (ČAObH) a o možnostech spolupráce s ACPP a p. Novák s informcí o situaci v JIP Papírny Větřní.

Po VH následovala odborná část programu s přednáškou p. Sylvaina Lhote (CEPI) a pro zájemce byla připravena exkurze do výroby společnosti Huhtamaki.

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz