ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
valná hromada

Jarní valná hromada ACPP

04.06.2024

Již 71. valná hromada Asociace českého papírenského průmyslu se uskutečnila dne 21. května 2024 od 13.00 hod. v Rezidenci Liběchov. Předcházelo jí pravidelné zasedání představenstva ACPP.

Jednání VH zahájil J. Tymich a přivítal přítomné účastníky a poté předal slovo JUDr. Radkovi Nápravníkovi. Následně byl schválen předem zaslaný a navržený program valné hromady a zvolený předsedající Zdeněk Musil zahájil jednání.

Následovaly prezentace na odborná témata: M. Lešikar shrnul vývoj sledovaných statistických ukazatelů papírenského průmyslu v EU i ČR za rok 2023 i s meziročním srovnáním s rokem 2022. Celá sekce papírů a lepenek vykázala na úrovni EU pokles výroby, v ČR to bylo o 16,4 %. V prvním čtvrtletí 2024 však již odhaduje CEPI nárůst výroby až o 7 % v meziročním srovnání, v ČR byl nárůst výroby v tomto období ve výši 10 %.

Informaci k projednávanému nařízení EU o obalech a obalových odpadech přednesla J. Řehořová, která shrnula cíle nařízení, dopady na firmy, spojení CEPI, ACPP, FEFCO a SVVL při podání pozměňovacích návrhů a průběh komunikace s českými europoslanci na toto téma.

Pan Z. Musil poté shrnul a zhodnotil situaci na trhu se sběrovým papírem a výstupy z projektu 4everGreen.

Následně K. Kupková prezentovala informace o aktuální situaci v lesnicko-dřevařském sektoru s důrazem na vážnost současné situace na trhu s dřívím, tj. odbytové problémy, dostupnost atd. Informovala o aktivním zapojení ALDP do přípravy surovinové politiky státu pro dřevo. I. Ševčík informoval o podaných podnětech ACPP na Státní energetickou inspekci a MŽP ČR a informaci o dřevě doplnil T. Pařík příklady z praxe.

Kolegové I. Ševčík, J. Řehořová a Z. Musil shrnuli aktuální informace a výstupy z jednání jednotlivých komisí a orgánů CEPI s důrazem na oblasti, které se týkají členských firem ACPP. Aktuálními prioritami CEPI i ACPP jsou zejména tyto předpisy EU: Nařízení o obalech a obalových odpadech, Nařízení o odlesňování – EUDR, Nařízení o obnově přírody, Nařízení o uhlíkovém certifikátu, Ekodesign pro udržitelné výrobky, Směrnice o zelených tvrzeních, Směrnice o monitorování půdy, Nařízení o přepravě odpadů.

  1. Ševčík pak shrnul aktivity ACPP vůči státní správě, tj. MPO, MŽP ČR a informoval o podpoře činnosti Sdružení ručního papíru Litoměřice, spolupráci se SVVL a o připravované Konferenci o recyklaci v ČR a SR, kterou ACPP připravuje na termín 25. 9. 2024 do Kurdějova.
  2. Kupková informovala o činnosti Svazu průmyslu a dopravy ČR, kde se ACPP aktivně účastní práce v představenstvu, dozorčí radě a v expertních týmech SP ČR.
  3. Kindl prezentoval činnost SPPC a informoval o přípravě odborné konference SPPC 19. 6. 2024 v Mikulově na téma “Udržitelnost papírenského průmyslu“.

Pan I. Ševčík následně podal komentář k účetní závěrce ACPP za rok 2023 a k výsledkům hospodaření za období leden – březen 2024. Předsedkyně dozorčí rady paní L. Jíchová pak přednesla zprávu DR ACPP, která byla projednána na jednání DR dne 14. 5. 2024. K hospodaření ACPP za období 2023 nebyly připomínky a VH schválila účetní závěrku za rok 2023.

Po bodu různé, schválení usnesení z jednání a vystoupení JUDr. Nápravníka, bylo jednání ukončeno.
nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz