ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
sběr druhotných surovin v ČR

sběr druhotných surovin v ČR

20.04.2019

Sběr již použitých materiálů, v našem případě odpadového papíru, měl v minulosti a má i nyní klíčový dopad na zajištění celkové výroby papírů, kartonů a lepenek. Do poloviny 19. století, než byl vynalezen a zaveden do praxe způsob získávání celulózových vláken ze dřeva, se dokonce papír jinak, než recyklací hadrů a sebraného již použitého papíru nevyráběl.

I v současné době je celosvětově cca 50 % produkovaného papíru vyráběno na bázi vlákniny, získávané zpracováním papíru určeného pro recyklaci a sběr papíru je tedy pro papírenský průmysl nezbytný a je třeba ho všemi možnými způsoby podporovat. Druhotně dobře využitelný je přitom i sebraný papír, který je vytříděn jako nevhodný pro papírenskou recyklaci a může se uplatnit např. při energetickém využití, kompostování atd.

Sběrový papír se třídí do několika základních skupin a podskupin. Mnohem snadnější je přitom následné recyklační zpracování vytříděného nepotištěného bezdřevého papíru, novin a časopisů, nebo separovaných vlnitých lepenek, než papírové směsi z kontejnerů, kde je obsaženo všechno, včetně různých příměsí, které se musí následně pracně odstraňovat.

Jednou ze součástí získávání sběrového papíru jsou také školní soutěže. V nich se každoročně vyberou stovky tun poměrně dobře vytříděného papíru, ale i plastů, hliníku či elektroodpadu. Této problematice se detailněji věnovalo březnové číslo časopisu ODPADY, které ovšem přineslo i dost zvláštní názory některých odborníků na ekovýchovu. Ti tvrdí, že sběrové soutěže podkopávají snahu naučit děti produkovat co nejméně odpadů, které vzniknou, a hodnotí školní sběr jako nesystémovou věc. Doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. z Katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity Brno spolu s kolegou Martinem Křížem z ekocentra Chaloupky publikovali text, ve kterém tvrdí například toto: "Na žáky škola vytváří tlak, který narušuje jejich rutinní třídění papíru (a dalšího odpadu) do sběrných nádob. Tlak na množství vytříděného papíru nenutí žáky odpad minimalizovat... Ze sběru se tak stává závod rodičů, kteří často vozí firemní odpad přimíchaný k domácímu, papírem rozhodně nešetří." Ekoporadce Petr Ledvina z Ekologického institutu Veronica k tomu v článku dokonce dodává: "Všechny tyto soutěže nepřímo podporují nákup a spotřebu, a navíc vytvářejí zdání, že je to normální a správné..."

Stanovisko ACPP k problematice sběru ve školách

Soutěže ve shromažďování použitého papíru ve školách a školkách mají několik důležitých výchovných i technických aspektů. Žáci jsou soutěživou formou vedeni k tomu, aby sběrový papír sbírali a shromažďovali (jistě i za pomoci rodičů) a při vyhlášených akcích odevzdávali na příslušných místech ve školských zařízeních (samozřejmě právě při nezbytné součinnosti s rodiči, neboť děti nemohou nosit poměrně těžké balíky sběrového papíru). Není to žádné nošení odpadu do škol a to především proto, že tento sběr je v podstatě předtříděný (noviny, časopisy, letáky, papíry ve formátech, nebo separátně obaly z vlnitých lepenek apod.). To je velmi důležitý aspekt, který výrazně napomáhá následnému zpracování. Takto shromážděný odpadový papír navíc není většinou shromažďován přímo ve školních budovách, ale žáci balíčky předávají například do přistavených velkoobjemových kontejnerů, nebo na jiných místech, kde je možná jejich následná snadná nakládka pro přepravu (dvůr, komunikace ke škole apod.). Nezanedbatelným aspektem je také to, že si děti začnou uvědomovat, že tento běžný odpadový materiál je vlastně důležitou a vyhledávanou surovinou, která má svojí hodnotu, se kterou se vyplatí mít trochu práce (je zde motivace pro případné odměny v soutěžích) a současně děti působí nezanedbatelným způsobem i na rodiče, kteří jsou do celé akce také více, či méně zapojeni.

Sběr ve školách je důležitou součástí celkového procesu získávání papíru určeného pro recyklaci (sběrového papíru). Odpadové kontejnery na ulicích a prostranstvích by měly být až poslední možností odložení použitého papíru, neboť zde dochází ke smíšení všech složek, často včetně nepapírových, s nutným následným nákladným přetřiďováním na speciálních třídících linkách. To je přitom i v případech, že občané předávají odpadový papír ve sběrnách, velmi ulehčeno.

Problematika sběru papíru ve školách a školkách by měla být dětem srozumitelně, zodpovědně a správně vysvětlována a to právě poučenými pedagogy, nebo jinými pracovníky, kteří této problematice rozumějí. Veřejnosti jsou totiž často předkládány ne zcela pravdivé a zavádějící ekoinformace. Jsou totiž druhy papírů, na jejichž výrobu je nezbytný právě a jenom sběrový papír a jsou jiné druhy papíru, na které je třeba zpracovávat dřevo, které nelze v žádném případě papírem určeným pro recyklaci nahradit.

Proto Asociace českého papírenského průmyslu jednoznačně podporuje školní sběr a jednotlivé její společnosti nebo jejich dodavatelé pomáhají organizovat tento způsob sběru a tím také přispívají školám i žákům na jiné aktivity.

Jaroslav Tymich, Miloš Lešikar

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz