ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
setkání papírenských odborníků v Čechticích

setkání papírenských odborníků v Čechticích

13.07.2009

Dne 4. června 2009 se v hotelu Zámek Čechtice konalo letošní druhé odborné setkání papírenských odborníků ČR.

Hospodářská situace se koncem roku 2008 začala vyvíjet směrem, který přímo ovlivňuje také odvětví výroby a zpracování buničiny a papíru. K odborné diskuzi, která se konala po jednání představenstva ACPP a 41. valné hromadě, pozvalo vedení této odborné papírenské asociace, která zastupuje celé odvětví také na evropské úrovni v CEPI, do jednacích prostor zámku v Čechticích pracovníky všech papírenských a dodavatelských firem včetně nečlenů ACPP a zástupce spřízněných podnikatelských subjektů. Na akci byli přizváni také vrcholoví představitelé Svazu výrobců vlnitých lepenek a Svazu velkoobchodů papírem k diskusi o vzájemné spolupráci.

Setkání zahájil ing. Ivo Klimša (prezident ACPP a generální ředitel a.s. Biocel Paskov), který přivítal přítomné a nastínil základní zaměření semináře na tři hlavní body:

  1. Sběrový papír (přednášející ing. Tymich)
  2. Ekonomická situace (přednášející ing. Niedermayer)
  3. Revitalizace ACPP

Nejnovější vývoj na trhu sběrového papíru v průběhu své přednášky nastínil ředitel společnosti EURO WASTE pan Tymich. Na základě podkladů z CEPI, ACPP a interních informací názorně předvedl dopad změn globálního trhu na přelomu let 2008/2009 na Evropu a Českou republiku. Stagnující export sběrového papíru do Číny počátkem roku 2009 a globální útlum průmyslové výroby vedl ke snížení poptávky po výrobcích z papíru, zejména papírů grafických a obalových materiálů, a tato skutečnost způsobila prudký propad nákupních cen sběrového papíru, zvýšení zásob a následný mediální rozruch o krizi na trhu druhotných surovin. Šlo ale jen o dočasný několikatýdenní výkyv v nabídce a poptávce. Po obnovení exportu do Číny a vyrovnání nabídky a poptávky vzhledem k menším zdrojům sběrového papíru se situace stabilizovala a tento stav trvá i v době jednání. Výpadek v cenách sběrového papíru podpořila změnou výše odměn za zajištění využití obalových materiálů v obcích i autorizovaná obalová společnost EKO-KOM.

Ve druhé části své přednášky podal p. Tymich informace k návrhu nového zákona o odpadech. V následné diskusi vystoupilo celkem 8 účastníků setkání. Mezi jiným ing. Koukol za Svaz velkoobchodů papírem upozornil na skutečnost, že trh papíru klesá každý měsíc a oproti loňskému roku je spotřeba grafických papírů o 20 až 25 % menší. Dále kritizoval zvýšení odměn za zajištění zpětného odběru. Zástupce společnosti EKO-KOM p. Pichler poznamenal, že jako reakce na očekávané zvyšování cen druhotných surovin se budou poplatky snižovat. Nebyl zaznamenán výrazný pokles sběru, ale podnikatelé se snažili svůj živnostenský odpad umístit do kontejnerů obcí.

Druhým nosným tématem setkání byla přednáška p. Luďka Niedermayera (Deloitte Česká republika) ke stávající ekonomické situaci. Ta navazovala na předcházející prezentaci tohoto odborníka z konce roku 2008, kdy se hospodářská krize teprve začínala projevovat. Provedl důkladnou analýzu současného stavu ekonomiky a nastínil několik možných scénářů dalšího průběhu a vývoje hospodářské situace. Jeho obsáhlou prezentaci v elektronické podobě dostali k dispozici všichni účastníci setkání.

V další části akce vystoupili hosté z příbuzných svazů. Ing. Kábele představil SVVL, které má 5 členů a pracuje bez zaměstnanců. S naší asociací má společný zájem v oblasti osvěty o papíru, legislativy a diskusích papír kontra plasty. Tématem pro spolupráci naopak nejsou otázky energií a dřeva.

Ing. Koukol představil Svaz velkoobchodů papírem, který vznikl v roce 2003. Svaz pracuje bez sekretariátu a schůzky se konají za účasti právníků, protože členové jsou současně i konkurenty. Souhlasí s myšlenkou se sejít a diskutovat jak dál za předpokladu dohody o společné platformě.

Prezident ACPP nabídku přivítal. Zdůraznil, že v současné době nejde jen o peníze, ale především o vliv. ACPP plní svou základní úlohu být partnerem státní správy. Řeší záležitosti členů a je sociálním partnerem vůči zaměstnancům. Snaha po dohodě s příbuznými svazy má za cíl snížit roztříštěnost a prosazovat zájmy všech, kteří se pohybují v oblasti průmyslu papíru a celulózy. Vzorem může být například dobře fungující Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů ČR.

Na závěr svého vystoupení navrhl zorganizovat v září setkání členů asociace s potenciálními zájemci a prodiskutovat s nimi alternativy dalšího vývoje. Dohodnutou koncepci pak potvrdit na 42. valné hromadě ACPP jako základ pro nové vedení.

Profesor Milichovský z Univerzity Pardubice informoval v závěru přítomné o připravovaném semináři k 50. výročí založení katedry dřeva, celulózy a papíru se setkáním absolventů tohoto oboru v září roku 2010.

K. Renner, M. Lešikar

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz