ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
sněm SP ČR a jednání představenstva ACPP

sněm SP ČR a jednání představenstva ACPP

08.10.2012

Zástupci sekretariátu ACPP p. Mlynář a Lešikar se počátkem září zúčastnili na Sněmu SP ČR v úvodním dnu MSV v Brně. Ústředním tématem Sněmu byla problematika konkurenceschopnosti českého průmyslu, resp. kroky, které by měla česká vláda podniknout k jejímu zvýšení.

Význam celé akce dokreslovalo početné zastoupení členů vlády (ministři Kuba – MPO, Fiala – MŠMT, Chalupa – MŽP, Dobeš – MD, vicepremiérka vlády Peake), poslanců a europoslanců, senátorů a příslušníků akademické obce.

Přítomnými, zejména panem Hanákem, prezidentem svazu, byly zmíněny 4 hlavní oblasti, v nichž stát dlouhodobě selhává a tím výrazně oslabuje konkurenceschopnost českých podniků:

  • inovace (malá podpora vědy, výzkumu a rozvoje technologií),
  • instituce (nadměrná administrativní zátěž pro podnikatele),
  • infrastruktura (nedostavěné páteřní dopravní sítě),
  • vzdělávání (problémy v technických oborech).

Apel podnikatelů směrem k vládě zazněl také k oblastem strukturálních fondů (příprava pro období 2014 – 2020) a energetické koncepce (neblahé zkušenosti se státní podporou fotovoltaiky).

Řádné zasedání představenstva ACPP se konalo dne 26. září 2012 v sídle Papíren Brno.

Jednání vedl prezident ACPP p. Klimša. Představil přítomným členům představenstva paní Pavlínu Jankovou (JPT consulting s.r.o.), která je od 1. 7. 2012 novou účetní ACPP (zároveň vede také účetnictví v ADP). Hostem jednání byl i minulý ředitel sekretariátu ACPP pan Renner.

V úvodu bylo projednáváno hospodaření asociace. Náklady za 1. pololetí 2012 se prakticky shodují s plánem rozpočtu (99,4 %), výnosy byly naopak o 21,6 % vyšší oproti plánu, a to hlavně vzhledem k úspěšné spolupráci s BVV v souvislosti se spoluúčastí řady členských firem ACPP na veletrhu Embax 2012.

Představenstvo připravi k odsouhlasení na svém dalším zasedání 29. listopadu 2012 ve Štětí návrh rozpočtu na rok 2013. Následně, tedy také ještě 29. 11. 2012 odpoledne se bude rovněž ve Štětí konat řádná 48. valná hromada ACPP, kde by měl být tento rozpočet na rok 2013 schválen.

V této souvislosti byl také projednáván způsob řešení společných nákladů v rámci spolupráce ACPP a ADP.

Dalším bodem programu byla zpráva o postupu v uzavírání smluv a platební disciplíně členů asociace a následovala informace z jednání s Českou obalovou asociací SYBA o případné budoucí spolupráci.

Ředitel sekretariátu ACPP pak informoval o aktualitách z CEPI a z jednání ADG v Bruselu, včetně plánu aktivit CEPI na rok 2013.

Prezident Klimša navrhl vypracovat ve vazbě na klíčová témata v Plánu aktivit CEPI odpovídající Akční plán ACPP 2013. Členové představenstva připraví konkrétní náměty a návrhy k sestavení tohoto Akčního plánu s využitím původního Programového prohlášení ACPP.

Zástupci ACPP budou také aktivní v několika pracovních skupinách MŽP.

V návaznosti na příklad spolupráce rakouské papírenské asociace Austropapier (ale i dalších evropských papírenských svazů) s místním tiskem a polygrafickýcm průmyslem (kampaň "No wonder you love paper" – viz.obr.) představenstvo uložilo řediteli sekretariátu ve spolupráci s M. Lešikarem oslovit tuzemské velké vydavatele novin a zástupce tiskařů k možnosti realizace obdobné kampaně v ČR (pod hlavičkou CEPI).

Představenstvo vzalo na vědomí také informaci statistických výsledcích výroby, spotřeby, dovozu a vývozu v porovnání 1. pololetí 2011 a 1. poloviny letošního roku.

Členové představenstva rovněž zmocnili pana Melotu k vyjednávání s odborovým svazem DLV o nové podobě Kolektivní smlouvy na rok 2013 a to za účasti ředitele sekretariátu ACPP.

Mezi dalšími informacemi zaznělo i upozornění p. Sedláčka na návrh vyhlášky k podpoře využití biomasy, který je velmi nepříznivý pro papírenský průmysl. Kolega Tymich jej doplnil, že předmětnou vyhlášku již připomínkoval prostřednictvím SPD ČR.

Na závěr jednání členové představenstva předali bývalému řediteli sekretariátu K. Rennerovi dar s poděkováním za jeho velmi dobře odvedenou práci pro asociaci. Před zasedáním byla připravena pro účastníky jednání také prohlídka nových prostor a strojního vybavení závodu KRPA – Papírny Brno.

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz