ASOCIACE
ČESKÉHO
PAPÍRENSKÉHO
PRŮMYSLU
jazyk CZ language EN
hledat
statistické výsledky papírenského odvětví v ČR za rok 2010

statistické výsledky papírenského odvětví v ČR za rok 2010

03.03.2011

Papírenské odvětví patří mezi tradiční obory průmyslové výroby, neboť i na našem území se papír vyrábí již více než 500 let. Je to obor vycházející surovinově z přírodního celulózového vlákna ze dřeva, tedy z trvale obnovitelných přírodních zdrojů, což by mohlo být v dnešní době dobrým předpokladem k jeho rozvoji a vzestupu, bohužel však opačný trend je skutečností.

Poslední léta v českém papírenském průmyslu nejsou z hlediska statistik příliš optimistická. Za poslední uzavřený rok 2010 lze souhrnně konstatovat, že došlo ke zvýšení produkce jen u chemických vláknin, obalových a balicích papírů, papírenských výrobků a vlnité lepenky, ve většině ostatních statisticky sledovaných sekcí došlo k poklesu výroby. Celkově se však v ČR přesto zvýšila spotřeba papírů a lepenek, ovšem jen za cenu dalšího vzestupu dovozů.

Vlákniny

Na výrobě vláknin se hospodářské oživení v roce 2010 nijak zvlášť výrazně neprojevilo, naopak se projevil oproti roku 2009 celkově mírný pokles ze 732 tis. t na 722 tis. t, tedy o necelé 1 %, u chemických buničin však k vzestupu o 1 % došlo (současně se pak zvýšily průměrné ceny vlákniny). Naopak se projevil výrazný pokles výroby mechanických vláknin.

V kategorii exportu vláknin došlo v roce 2010 oproti roku 2009 k poklesu celkem o 6 % v důsledku zvýšení tuzemské spotřeby, vývoz sběrového papíru však v důsledku snižování tuzemských papírenských zpracovatelských kapacit stoupnul o 17 %, takže je již vyšší než vlastní papírenské zpracování (recyklace).

Dovozy vláknin celkem se zvýšily oproti předcházejícímu roku celkově o 12 %, u chemické buničiny je ale zvýšení dovozů jen nepatrné (méně než 1 %). Spotřeba vláknin v ČR se ve sledovaném období zvýšila o 8 %, sběrového papíru se však spotřebovalo z již výše zmíněných důvodů jen 96 % oproti roku 2009.

Papíry a lepenky

Rovněž papírů a lepenek se v loňském roce vyrobilo celkově méně o 4 %, největší propad o 27 % (ze 127 tis. t na pouhých 93 tis. t) je pak zaznamenán u grafických papírů. Výpadek tuzemské produkce tak musel být řešen hlavně zvyšováním dovozů, které stouply z 569 tis, t na 598 tis. t (o 5 %), takže celková spotřeba grafických papírů se zvýšila z 579 tis. t na 603 tis. t. Z uvedených údajů je zřejmé, že importované papíry hrají ve spotřebě v ČR zásadní roli.

Ostatní papíry a lepenky pro obalové použití sice vykazují nepatrný vzestup výroby, ten však v porovnání s rokem 2009 nedosahuje ani výše jednoho procenta. Rovněž u těchto papírů stoupla opět hlavně díky dovozům celková spotřeba z 681 tis. t na 719 tis. t (tedy o 6 %).

U celé souhrnné skupiny papírů a lepenek (včetně tissue papírů) tuzemská výroba klesla celkem z 802 tis. t na pouhých 769 tis. t, z toho bylo vyvezeno celých 694 tis. t (oproti 702 tis. t v předcházejícím roce). Celkové dovozy se zvýšily z 1,183 mil. t na 1,268 mil. t, spotřeba v ČR tak dosáhla 1,343 mil. t a tím stoupla na 105 % oproti roku 2009 (1,282 mil. t). Průměrná spotřeba na obyvatele se meziročně poněkud zvýšila na hodnotu 130 kg (již v roce 2007 to ovšem bylo přes 150 kg).

Výrobky z papírů a lepenek

Papírenských výrobků (především obalů všech druhů) je v roce 2010 vykazováno z hlediska tuzemské produkce o 5 % více než v roce předcházejícím, celková spotřeba však zůstala na cca setrvalé úrovni. Statistické údaje v souhrnné skupině výrobků z papírů a lepenek nejsou ale příliš přesné, neboť zde existuje velmi početná skupina i poměrně malých výrobců, z nichž někteří přistupují k zasílání statistických údajů neodpovědně.

Vlnité lepenky, která je statisticky sledována samostatně, se dle hlášení výrobců vyrobilo vloni dokonce o 19 % více než v roce 2009 a vlastní spotřeba v ČR se zvýšila z 376 tis. t na 431 tis. t, tedy na 114 %, což odpovídá celkovému trendu oživení hospodářství (VL a kartonáž z ní se používá především na balení potravinářské a průmyslové produkce).

Výhled papírenského průmyslu v ČR

Celková výše spotřeby papírů a lepenek v ČR v porovnání s výrobou ukazuje, že nové papírenské kapacity by na tuzemském trhu mohly nalézt uplatnění. Obzvláště v případě materiálů vyráběných na bázi sběrového papíru, kterého je v ČR nadbytek a 65 % se ho vyváží, se jeví případná investice do takovéhoto PS jako potenciálně výhodná. Problémem však zůstává naše složitá legislativa a zdlouhavost realizace podobných investičních záměrů (včetně neochoty akceptace výstavby nové papírny veřejností), důležitým záporným faktorem však jsou i velké, moderní a často ne plně vytížené papírenské výrobní kapacity v nevelké vzdálenosti od ČR a možnosti výhodných dovozů při dané síle koruny vůči USD a EUR.

nastavení cookies Asociace českého papírenského průmyslu Asociace českého papírenského průmyslu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
tel: +420 724 095 844
e-mail: acpp(***antispam***@***antispam***)acpp(***antispam***.***antispam***)cz